IMANA NI NZIZA

Accueil » 2016 » décembre

Archives Mensuelles: décembre 2016

Umusi mukuru w’Umuryango mweranda mu mwaka A

Iyo habuze umusi w’Imana mu misi umunani ikurikira Noheli, bagira uwo musi mukuru kw’igenekerezo rya 30 Kigarama, kandi, imbere y’Inkuru Nziza, batora igisomwa kimwe gusa muri vya bisomwa bibiri vyabigenewe : mu mwaka « B » no mu mwaka « C », bashobora gusoma ibindi bisomwa imbere y’Inkuru Nziza.

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca Mwene Siraki (3, 2-6. 12-14)

Uwubaha Umukama arasonera se na nyina

Umukama ni We atera iteka Senaka mu bana biwe, ni We yubahiriza umuvyeyi mu bana biwe.
Uwubaha umuvyeyi wiwe aba ariko arishura ibicumuro vyiwe, uwutera iteka nyina wiwe asa n’uwuriko aragwiza itunga. Uwubaha se azohimbarwa na we mu bibondo vyiwe, niyatakambira Umukama azomutega amatwi.
Uwutera iteka se azoramba, uwugamburukira Umukama azoshimisha uwamwibarutse.
Mwananje, urunganira so niyamara gushika mu zabukuru, ntuze umutere amagorwa mu buzima bwiwe. N’aho ubwenge bwiwe bwoyama, uramugirira imbabazi, ntumukengere ngo n’uko uciyumvamwo ingoga. Ineza uzogirira so ntizokwibagirwa, kandi izohanagura ibicumuro vyawe.

IZABURI 127 (128) 1-2, 3, 4-5

Icit : Hahiriwe umuntu wese yubaha Umukama
         akagendera mu nzira yiwe.

Hahiriwe umuntu wese yubaha Umukama,
akagendera mu nzira yiwe!
Uzotungwa n’ibikorwa vy’amaboko yawe,
uzohirwa, uzonezerwa!

Umugore wawe azoba nk’ingundu y’ibitoke vyama cane,
ari ikare mu nzu yawe;
abana bawe bazoba nk’amashami akikije ingundu,
bakikije ameza yawe.

Ng’ivyo ivyiza bizogirirwa umuntu yubaha Umukama.
Umukama ari kuri Siyoni n’aguhezagire,
ubone Yeruzalemu iroraniwe
mu misi yose y’ubuzima bwawe.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakolosi (3, 12-21)

Ingeso nziza zubaka umuryango

Mwebwe, ntore z’Imana, mwebwe beranda n’abakunzi bayo, nimugire umutima w’ikigongwe, ukunda abandi, wicisha bugufi, utekereza, wiyumanganya. Nihaba hari uwufise ico yidogera uwundi, nimwengengane, muheze murekuriranire. Nk’uko Umukama yabarekuriye, namwe mube ariko murekuriranira. Cane cane, ikiruta ivyo vyose, amane urukundo, kuko ari rwo rutuma umuntu aba intungane ibushitse. Vyongeye, amahoro ya Kristu n’ahangame mu mishaha yanyu, ayo mahoro ni yo mwahamagariwe gusangira mu mubiri umwe; maze, mwame mukenguruka na ntaryo.
Ijambo ry’Imana niribashike ku nyota; igishanye mu bwitonzi, muhanurane. Ririmbire Imana n’umushaha wanyu wose, muyikengurukire mu mazaburi, mu ndirimbo no mu mvyino nyeranda. Ivyo muvuga canke ivyo mukora vyose, murame mubigira kw’izina ry’Umukama Yezu, mumwihekeko mu gukengurukira Imana Umuvyeyi wacu.
Mwa bagore, nimugamburukire abagabo banyu nk’uko bibereye mu Mukama. Mwa bagabo namwe, nimukunde abagore banyu, ntimubirabuze umutima. Mwa bana, nimugamburukire abavyeyi banyu muri vyose, ni vyo binezereza Umukama. Namwe mwa bavyeyi, ntimuturubike abana banyu, bohava bihebura.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Amahoro ya Kristu n’ahangame mu mishaha yanyu,
kandi mwamane ijambo ryiwe ribuzuzamwo ivyiza vyose!

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Matayo (2, 13-15. 19-23)

Jana umwana na nyina, uhungire mu Misiri

Abamajusi bamaze kugenda, umumarayika w’Umukama arabonekera Yozefu mu ndoto, amubwira ati: «Vyuka, ujane umwana na nyina, uhungire mu Misiri, uze ugumeyo gushika aho nzokwakurira, kuko Herodi aza guhiga umwana ngo amwice.»
Yozefu rero aravyuka, ajana ijoro umwana na nyina, ahungira mu Misiri, agumayo gushika Herodi apfuye, kugira ngo iryo Umukama yari yaravugishije umuhanuzi ritahe ngo: «Umwana wanje yari mu Misiri naramwakuye.»
Herodi ngo aze gupfa, umumarayika w’Umukama abonekera Yozefu mu ndoto, mu Misiri, amubarira ati: «Vyuka, ujane umwana na nyina, usubira mu gihugu ca Israyeli, kuko abagomba kwica umwana bapfuye.»
Yozefu aravyuka, ajana umwana na nyina, asubira mu gihugu ca Israyeli. Yamara, yumvise ko Arkelawusi ari we atwara Ubuyuda mu kibanza ca Herodi se wiwe, aratinya kujayo: aburiwe mu ndoto, agenda mu ntara yo mu Bugalile, aja kuba mu gisagara citwa Nazareti. Uko ni ko iryavuzwe n’abahanuzi ryatashe, ngo: «Azokwitwa Umunyanazareti.»

Igihe ca Noheli : ku wa 30 Kigarama

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mw’Ikete rya mbere ry’Umutumwa Yohani (2, 12-17)

Bana banje, ndabandikiye,
kuko mwarekuriwe ibicumuro vyanyu ku bw’izina rya Yezu
Ndabandikiye, bavyeyi,
kuko mwamenye Uwamyeho kuva na kera.
Ndabandikiye basore,
kuko mwatsinze wa Mubi.

Bana banje, narabandikiye,
kuko mwameye Data.
Narabandikiye, bavyeyi,
kuko mwameye Uwamyeho kuva kera.
Narabandikiye, basore,
kuko mukomeye,
kandi kuko ijambo ry’Imana riguma muri mwebwe,
kandi kuko mwatsinze wa Mubi.

Ntimukunde isi
n’ivyo kw’isi nyene.
Uwukunda isi,
urukundo rwa Data ntiruba muri we;
kuko ivyo kw’isi vyose,
– ari ivyipfuzo vy’umubiri, ivyipfuzo ry’amaso,
n’ubwishime mu migenzo, —
bitanduruka ku Mana ariko vyanduruka kw’isi.
Kandi isi izohcra be n’ivy’ipfuzo vyayo;
ariko uwukora ico Imana ishaka we
yamaho mu myaka yose.

IZABURI 95 (96) 7-8a-9, 10

Icit.: Ijuru ni rihimbarwe.
         isi nayo itārîke!

Hereze Umukama, mwa miryango y’intara,
hereze Umukama ikaze n’iteka,
hereze Umukama ikaze rikwiye izina ryiwe.

Nimumushikanire, mushike imbere yiwe,
senge Umukama arangwa n’ubweranda;
nawe, wa si, hinda agashitsi mu nyonga ziwe.

Cire agace abapagani, muti: «Umukama ari ku ngoma!»
Ni we yagize isi itayegayega;
ni we aca urubanza akurikije ubutungane.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Kera, Imana yaganiriye abasokuru bacu
ibicishije ku bahanuzi ; uyu musi, ijambo ryayo turishikirizwa n’Umwana wayo.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (2, 36-40)

Aho Yozefu na Mariya bajaniye Yezu i Yeruzalemu kumuhereza Umukama, hariho umuhanuzikazi yitwa Ana, umukobwa wa Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari ashaje cane. Yari yapfakaye, amaze imyaka indwi abana n’umugabo wiwe. Muri ico gihe yari ashikiriye imyaka imirongo umunani n’ine ; ntiyari akiva mu gisengero, yama aninahaza Imana ijoro n’umutaga mu kwisonzesha no mu gusenga. Muri ico kiringo nyene, ni ho yahezagira Imana, amenyesha uwo Mwana abari biteze ko Yeruzalemu irokoka.
Ngo baheze kurangura ivyari vyarategetswe n’Umukama, basubira mu Bugalile mu gisagara cabo Nazareti. Ni uko rero, umwana arakura, arakomera, aratera imbere mu bwitonzi. N’ubuntu bw’Imana bwari kumwe na we.

%d blogueurs aiment cette page :