IMANA NI NZIZA

Accueil » Ijambo ry'Imana (La Parole de Dieu) » Indwi y’7 yo mu mwaka : ku wa gatandatu (Années impaires)

Indwi y’7 yo mu mwaka : ku wa gatandatu (Années impaires)

Catégories

NOTES AUX VISITEURS

Vous qui visiterez ce blog, vous y trouverez beaucoup de choses qui vous aident à améliorer vos connaissances en matière de vie spirituelle. Nous ne doutons pas que vous en ayez beaucoup d’autres à partager avec nous . Au cas où vous constateriez une erreur (ce qui n’est ni envisagé ni souhaité) vous êtes priés de nous le signaler. Au cas où vous n’en trouveriez aucune, votre contribution reste toujours la bienvenue.

Appelez au numéro qui vous est donné ou écrivez à l’adresse qui vous est indiquée ci-après pour plus d’informations :

Tél: +39.3774566710 ou +25779878480
e-mail: yohani.karabudiyo@gmail.com


IGISOMWA CA MBERE 

Ivyo dusoma mu gitabu ca Mwene Siraki (17, 1-5)

Umukama yaremye umuntu amukura mw’ivu,
ngo aheze amusubize mw’ivu nyene.
Umukama yageneye abantu imisi yo kuramba,
abashikiriza ubukuru bwo kugaba ibiri kw’isi vyose.
Umukama yabambitse ubukomezi, nk’uko abwambaye nawe nyene,
abarema bafise agashusho kiwe.
Ikiremwa cose, Umukama yacigishije gutinya umuntu,
kugira ngo uno muntu agabe inyamaswa n’inyoni zose.
Umukama yabahinguriye umunwa n’ururimi, amaso n’amatwi,
abaha umushaha ngo bashobore gutegera.
Umukama yabujujemwo ubumenyi n’ubwenge,
abamenyesha akeza n’akabi.
Umukama yababoneshereje umutima
mu kubereka ibikorwa vyiwe bihambaye.
Maze, bashemeze izina ryiwe,
bayage ubuninahazwa bw’ibikorwa vyiwe.
Umukama yabagabiye kandi ubumenyi,
abaha itegeko ribabeshaho.
Umukama yasezeranye na bo isezerano ryamaho,
abamenyesha ingingo ziwe.
Amaso yabo yarabonye ubuninahazwa bw’inganji yiwe,
amatwi yabo na yo yumvise ijwi ryiwe rihambaye.
Umukama yababwiye ati: «Nimwirinde akabi kose»,
abategereza kwama bagiriranira neza.
Ivyo bakora vyose vyama imbere yiwe na ntaryo,
nta canyegejwe mu maso yiwe.

IZABURI 102 (103) 13-14, 15-16, 17-18a

Icit.: Urukundo Umukama afitiye abamwubaha
         ruzokwamaho imyaka yose.

Umukama akunda abamwubaha,
urwo umwana akundwa na se.
Arazi ibumba twabumbwemwo,
aribuka yuko tuva mw’ivu.

Ubuzima bw’umuntu ni nk’icatsi,
butamanzura bwa shurwe:
ariko igihuhusi camucako, agaca azimangana,
nta wumenya n’aho yaciye.

Yamara urukundo Umukama afitiye abamwubaha rwo
rwamaho imyaka yose,
kandi abazigama isezerano ryiwe,
ubutungane bwiwe burashikira buzukuru n’abuzukuruza babo.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Uragahezagirwa, Mana Data Mukama w’ijuru n’isi,
kuko wamenyesheje abatobato ibitangaza
vy’Ubwami bwawe.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Mariko (10, 13-16)

Bazanira Yezu utwana ngo adukoreko, abigishwa biwe na bo baja mu vyo gutukagura abatuzanye. Yezu abibonye, arashavura, arababarira ati: «Reke utwo twana tunyegere, ntimutubuze, kuko Ubwami bw’Imana ari ubw’abasa na two. Ni ivy’ukuri ndabibabwiye: uwutakira Ubwami bw’Imana nka kurya abana babwakira, ntazobwinjiramwo.» Hanyuma, ababumbatiye, arabahezagira abagaranzurirako ibiganza.


Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Le Symbole de Nicée-Constantinople

Πιστεύμεν εἰς ἕνα θεὸν πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τον υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός, καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἁγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν. ὁμολογοῦμεν ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ἀμήν.

%d blogueurs aiment cette page :