IMANA NI NZIZA

Accueil » Ijambo ry'Imana (La Parole de Dieu) » Ku wa kane mweranda

Ku wa kane mweranda

Catégories

NOTES AUX VISITEURS

Vous qui visiterez ce blog, vous y trouverez beaucoup de choses qui vous aident à améliorer vos connaissances en matière de vie spirituelle. Nous ne doutons pas que vous en ayez beaucoup d’autres à partager avec nous . Au cas où vous constateriez une erreur (ce qui n’est ni envisagé ni souhaité) vous êtes priés de nous le signaler. Au cas où vous n’en trouveriez aucune, votre contribution reste toujours la bienvenue.

Appelez au numéro qui vous est donné ou écrivez à l’adresse qui vous est indiquée ci-après pour plus d’informations :

Tél: +39.3774566710 ou +25779878480
e-mail: yohani.karabudiyo@gmail.com


IMISA BAHEZAGIRIRAMWO AMAVUTA MERANDA

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Izaya (61, 1-3a. 6a. 8b-9)

Umukama yansize amavuta, kandi yantumye kuburira Inkuru nziza aboro n’ukuremesha imitima y’abashegeshwe.

Umutima w’Umukama uri kuri jewe,
kuko Umukama yansize amavuta;
yantumye kuburira Inkuru nziza aboro,
kwunga imitima yavunitse,
kumenyesha ababoshwe ko babohowe
n’imbohe ko zugururiwe,
no kumenyesha abantu umwaka mwiza w’Umukama
n’umusi wo kwihora kw’Imana yacu.

Yantumye guhoza abagandaye bose,
ngo nambike urugori abagandaye bo muri Siyoni
mu kibanza c’umunyota,
ngo mbasige amavuta y’agahimbare
mu kibanza c’ivyambarwa vy’ukugandara,
ngo mbahe umwambaro w’akanyamuneza
mu kinanza c’umutima utuntuye.

Namwe muzokwitwa «Abaherezankuka b’Umukama»,
abantu bazobita «Abasavyi b’Imana yacu.»
Nzabaha umugisha ukwiranye n’ukuri kwanje,
nzosezerana namwe isezerano ryamaho.
Abazobamukako bazomenyekana mu mahanga,
n’uruvyaro rwanyu ruzomenyekana mu makungu;
abazorubona bose bazomenya
yuko ari rwo ruvyaro rwahezagiwe n’Umukama.

IZABURI 88 (89), 21-22. 25-27

Icit.: Urukundo rwawe, Mukama,
         ndaruririmba ubudahengeshanya.

Narironkeye Dawudi, umusavyi wanje,
ndamusiga amavuta meranda;
iminwe yanje izomuhagarikira,
ukuboko kwanje kuzomukomeza.

Sinzomuhamukira kandi urukundo rwanje bazokwamana,
ubukomezi bwiwe buzoseruka kubera izina ryanje;
azompamagara ati: «Wewe uri Dawe,
Mana yanje, ukaba ikinja rinkiza.»

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ivyahishuriwe Umutumwa Yohani (1, 5-8)

Umuherezankuka, Mwami w’abacunguwe

Murakagabirwa inema n’amahoro biva kuri Yezu Kristu, We cabona c’intahinyuka, We mfura mu bari bapfuye, akaba ari We aganza abami bo kw’isi. Uwudukunda akadukiza ibicumuro vyacu mu maraso yiwe ngo yongere atugirire Imana Se abami n’abaherezankuka, ni We akwiye ubuninahazwa n’ububasha mu myaka n’imyaka: Amen.
Ng’uyo araje azananye n’ibicu, kandi ijisho ryose rizomubona, n’abamusogose nyene bazomwitegereza, maze amoko yo kw’isi yose azomuborogera. Egome! Amen!
Jewe ndi Alufa na Omega; ni ko Umukama Imana avuga; jewe ndi Uwuriho, Uwamyeho n’Uwugira ngo aze, We Mushoboravyose.

INKURU NZIZA

Urakaninahazwa, Kristu,
wewe Muco wamaho w’Imana nzima.

Umutima w’Umukama uri kuri jewe;
Yantumye kuburira Inkuru Nziza aboro.

Urakaninahazwa, Kristu,
wewe Muco wamaho w’Imana nzima.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (4, 16-21)

Umutima w’Umukama uri kuri jewe; ni co gituma yansize amavuta

Muri irya misi,
Yezu aja i Nazareti, aho yari yararerewe. Araheza arinjira mw’isinagoga, nk’uko yahora abigenza ku minsi w’isabato. Arahaguruka ngo asome. Bamuhereza igitabu c’umuhanuzi Izaya; azingurura ahanditswe ngo:

«Umutima w’Umukama uri kuri jewe,
kuko yansîze ngo mburire Inkuru nziza aboro;
andungika gukwiza mu baboshwe ubukiriro,
mu bahumye ngo bahumuke,
kurókora abababaye
n’ukumenyesha umwaka mwiza w’Umukama.»

Ahejeje arazinga igitabu, agihereza uwahakora, aca aricara. Abari mw’isinagoga bose bari bamuhanze amaso. Aca atangura kubabarira ati: «Uyu musi, ivyanditswe vyarangutse imbere yanyu.»


Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Le Symbole de Nicée-Constantinople

Πιστεύμεν εἰς ἕνα θεὸν πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τον υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός, καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἁγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν. ὁμολογοῦμεν ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ἀμήν.

%d blogueurs aiment cette page :