IMANA NI NZIZA

Accueil » 2017 » mai

Archives Mensuelles: mai 2017

Indwi ya 17 yo mu mwaka : ku wa gatandatu (Années impaires)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca Bene Levi (25, 1.8-17)

Muri irya misi, Umukama yabariye Musa ku musozi wa Sinayi ati: «Genda ubwire abana b’Israyeli uti: Muzoharura amayinga indwi y’imyaka, imyaka indwi ku ndwi, ni ukuvuga igihe c’amayinga indwi y’imyaka, cabure imyaka mirongo ine n’icenda. Ku musi ugira icumi w’ukwezi kw’indwi, muzovuza inzamba;  ku musi w’ugutanga iciru, muzovuza inzamba mu gihugu cose. Uwo mwaka w’imirongo itanu, muzowugira mweranda, mutangaze ko abantu bo mu gihugu bazorekurirwa bose. Uwo mwaka uzobabera umwaka wa «Yubire»: umwe wese muri mwebwe azogaruka mw’itongo ryiwe, umwe wese muri mwebwe azogaruka mu muryango wiwe. Uwo mwaka w’imirongo itanu uzobabera umwaka wa yubire: ntimuzokwamura ku mizabibu idatuturiye. Umwaka wa yubire uzobabera umwaka mweranda; muzotungwa n’ivyimejeje mu ndimo.
Muri uwo mwaka wa yubire, umuntu wese muri mwebwe azogaruka mw’itongo ryiwe. Nihagira uwugurira ikintu mugenziwe canke akagira ico amuguzeko na we, ntimuze mugungane. Uko imyaka ingana kuva aho baheruka kugira umwaka wa yubire, abe ari ko ikiguzi c’ivyo ugura ku mugenzawe kingana na co nyene; imyaka isigaye uko ibaye myinshi, abe ari ko uduza igiciro, kandi uko isigaye ari mike, abe ari ko ukimanura, kuko na none ico akugurira ari igitigiri c’imyaka uzoronkamwo ivyimburwa muri wa murima. Ni uko rero ntihagire n’umwe muri mwebwe agunga mugenziwe, ariko mwamane icubahiro mufitiye Imana yanyu, kuko jewe ndi Umukama Imana yanyu.»

IZABURI 66 (67) 2b-3, 5abcd, 7b-8

Icit.: Intara zo kw’isi yose
         nizemere yuko uri Imana.

Inyonga zawe nizituboneshereze,
inzira yawe na yo n’imenyekane kw’isi,
intara zose nizimenye ko uri Umukiza.

Intara nizivyine, zihimbarwe,
kuko uca urubanza rutunganye kw’isi,
ukayobora neza intara zo kw’isi yose.

Imana ari yo Mana yacu yaduhaye umugisha;
Imana n’iduhezagire yongere isengwe
kuva iy’isi iva ikagera.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Ndangira inzira yawe, Mukama,
undǒngōre mu nzira igororotse.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Matayo (14, 1-12)

Muri irya misi, umwami Herodi yiganirwa ivyo Yezu yakora vy’agatangaza. Abwira abagendanyi biwe ati: «Ni Yohani Batista! Yazutse: ni co gituma agira ibitangaro.»
Kukaba nka ko, Herodi yari yarafatishije Yohani, aramuboha amuta mu munyororo amuziza Herodiyadi umugore wa Filipo mwenewabo na Herodi, kuko Yohani yamubwiye ati: «Ntivyogushobokera ko umwabira.» Herodi rero yiyumvira kumwica, yamara agatinya igihugu caraba Yohani nk’umuhanuzi.
Herodi rero yari aramutse ahimbaza umusi mukuru w’ivuka ryiwe, hanyuma umukobwa wa Herodiyadi atamba igihugu gikoranye, arahimbara Herodi. Ni ko kumwemerera ageretseko indahiro kumuha ico yomusaba cose. Nya mwana, bari bamaze kubivugana na nyina, ati: «Nshirira kuri iyi nkoko umutwe wa Yohani Batista.» Umwami bimutera agahinda, yamara ko yari yarahiye abatumire bakoranye, aca atumako ngo bawumuhe, atuma ngo bacire umutwe Yohani mw’ibohero. Hanyuma, umutwe wa Yohani bawuzana ku nkoko, bawuhereza nya mwigeme, na we awushira nyina.
Abigishwa biwe baraza, batwara ikiziga ciwe baragihamba, hanyuma baza kubikira Yezu.

Indwi ya 17 yo mu mwaka : ku wa gatanu (Années impaires)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca Bene Levi (23, 1.4-11.15-16.27.34b-37)

Umusi umwe, Umukama yabwiye Musa ati: «Genda ubwire abana b’Israyeli uti: “Ng’iyi imisi mikuru y’Umukama, ng’aya amakoraniro meranda muzohamagarirako abana b’israyeli ku musi washinzwe.
Mu kwezi kwa mbere, ku musi w’icumi na kane wo muri uko kwezi nyene ku mugoroba, ni ho bazogira Ipasika y’Umukama. Ku musi w’icumi na gatanu w’uko kwezi nyene, ni ho bazogirira Umukama umusi mukuru w’imikate itambiwe: muze mumare imisi indwi ari yo murya. Ku musi w’intangamarara wayo, ni ho muzotumirwa mw’ikoraniro ryeranda; ntihagire ibikenurwa muzokora kuri uwo musi. Muri iyo misi uko ari indwi, muzoshikanira Umukama inzimano y’inkuka. Ku musi ugira indwi ari wo musi w’ugutororokanira mw’ikoraniro ryeranda, nta bikenurwa muzokora”.»
Umukama yongera kubwira Musa ati: «Genda ubwire abana b’israyeli uti: “ Igihe muzoba mwinjiye muri ca gihugu nzobaha, mukimbura ivyimburwa, umukama wa mbere muzoba mwatekeye muzowuzanira umuherezankuka; na we azowuhereza imbere y’Umukama nk’ishikanwa ryanyu kugira ngo mushimwe. Ku musi ukurikira umusi w’isabato ni ho umuherezankuka azowuhereza imbere y’Umukama; kuri wa musi nyene w’iryo shikanwa, muzohereza Umukama inkuka y’umwagazi w’intama umaze umwaka umwe kandi utagira agahonzi.
Kuva wa musi nyene ukurikira isabato, ari wo musi mwazaniyeko uwo mukama w’ishikanwa, muzoharura amayinga indwi yose. Muzoharura imisi mirongo itanu gushika umusi ukurikira isabato y’indwi; muzoheza muhereze Umukama ishikanwa rishasha.
Ku musi w’icumi na gatanu wo mu kwezi kw’indwi, ni ho bazogirira Umukama mu misi indwi yose imisi mikuru y’Insago. Ku musi w’intangamarara wayo, ni ho muzotumirwa mw’ikoraniro ryeranda; ntihagire ibikenurwa muzokora kuri uwo musi. Muri iyo misi uko ari indwi, muzoshikanira Umukama ibimasa bitongorwa n’umuriro. Ku musi ugira umunani ari wo musi w’ugutororokanira mw’ikoraniro ryeranda, muzoshikanira Umukama inzimano y’inkuka.”
Ng’iyi imisi mikuru y’Umukama muzohamagarirako abana b’israyeli, ng’aya amakoraniro meranda agenewe guhereza Umukama inkuka z’inzimano, ibimasa bitongorwa n’umuriro, amashikanwa, ibimazi n’amashikanwa y’ibiturire, nk’uko vyashinzwe ku musi umwe umwe.»

IZABURI 80 (81 ) 3-4, 5-ab, 10-11 ab

Icit.: Nitwigine Imana, Yo magara yacu.

Tere uruvyino, vuze ingoma,
inanga inihire, be n’umuduri;
vuze inzamba mu mboneko z’ukwezi,
na harya guteye hagati, tugire umusi mukuru.

Kuko iryo ari ryo bwirizwa ryahawe Israyeli,
itegeko ryatanzwe n’Imana ya Yakobo;
ibwirizwa ryahawe Yozefu
hamwe yavavanura n’isi ya Misiri.

«Iwawe ntihabe hakigera ikimana c’igitirano,
ntusenge imana y’akavantara!
Ni jewe Umukama Imana yawe.
nagukuye mu ntara ya Misiri.»

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Turabikuzamvye, yaga, Mukama,
abasuku bawe bariko barumviriza:
ni Wewe ufise amajambo y’ubuzima budahera.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Matayo (13, 54-58)

Muri irya misi,
Yezu yagarutse mu ntara iwabo, arigishiriza mw’isinagoga ryabo. Abantu baratamarirwa bavuga bati: «Mbega ubwo bwenge n’ivyo bitangaro biva hehe? None, urya si wa muhungu w’umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya, benewabo si Yakobo, Simoni na Yuda, bashikibe bose ntitubana? None, ivyo bintu vyose abikura hehe?» Bibatera umutima mubi.
Yamara Yezu We ababwira ati: «Umuhanuzi ntiyigera aninahazwa mu gihugu yavukiyemwo no mu muryango iwabo.» Nta bitangaro vyinshi rero yahagiriye kubera ubugaba bwabo.

%d blogueurs aiment cette page :