IMANA NI NZIZA

Accueil » 2017 » novembre

Archives Mensuelles: novembre 2017

Ku w’9 Munyonyo : Ihezagirwa ry’Isengero ry’Umucunguzi i Roma

Umusi mukuru canke Umusi mukuru cane

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Ezekiyeli (47, 1-2. 8-9. 12)

Nabonye amazi yatemba ava mu ngoro, abo bose ayo mazi ashikiriye baca bakira

Muri irya misi, Umumarayika yangarukanye ku muryango w’Ingoro y’Umukama, hanyuma mbona amazi yiburuka ava munsi y’urwinjiriro rw’Ingoro amaja mu buseruko. Nkako iyo Ngoro yaraba mu buseruko, ayo mazi na yo agatemba ava ku ruhande rw’iburyo bw’Ingoro aca mu bunanuko bw’uruhimbi. Hanyuma anjana hanze duciye mu nzira y’urugi rwo mu buraruko, ancisha mu nzira y’inyuma anjana ku rugi rwo hanze ku nzira ija mu buseruko. Mbona amazi yiburuka ava mu ruhande rw’iburyo. Araheza ambwira ati: «Aya mazi atemba aja mu ntara y’Ubuseruko, akamanuka muri Araba, maze akisuka mu kiyaga c’umunyu. Iyo yisutse mu kiyaga, amazi y’ikiyaga aca aba meza. None rero, ibintu vyose bifise ubuzima, binyagara aho ari ho hose, aho urwo ruzi ruzoshika hose, bizobaho. Ifi zizogwira zibe nyinshi, kuko ayo mazi azoshikaho, amazi y’ikiyaga c’umunyu na yo azoca aba meza. Hazoba ubuzima aho urwo ruzi ruzoshika hose. Hafi y’urwo ruzi, ku nkombe zarwo hakurya no hakuno, hazomera ubwoko bwose bw’ibiti vyama ivyamwa biribwa. Amababi yavyo ntazokwigera yuma kandi ivyamwa vyavyo ntibizokwigera bihera. Bizokwama ivyamwa uko ukwezi gutashe, kuko amazi abivomera azotemba ava mu Ngoro nyeranda. Ivyamwa vyavyo bizoba imfungurwa, amababi yavyo abe umuti w’ukuvura.»

IZABURI 45 (46) 2-3, 5-6, 8-9a, 10a

Icit: Uruzi rurahimbaye umurwa w’Imana;
        ari wo ngoro nyeranda rwose ya Rudasumbwa.

Canke: Uruzi rurahimbaye umurwa wa Rudasumbwa.[1]

Imana ni Yo mahungiro yacu, ni Yo magara yacu,
ni Yo mirukiro ya misi yose mu magorwa;
n’aho isi yohinduka, n’aho imisozi yosenyukira mu biyaga,
nta codutera ubwoba.

Hari uruzi: imigende yarwo irahimbaye umurwa w’Imana,
ari wo Ngoro nyeranda ya Rudasumbwa;
Imana iri hagati muri wo, ikawuhagarikira,
Imana irawurarira bugaca.

Umukama, Nyeningabo, turi kumwe;
ni We mahungiro yacu, we Mana ya Yakobo!
Gende, mwitegereze ibitangaza Umukama yagize,
ingene yateye amakuba kw’isi.

Canke:

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (3, 9c-11. 16-17)

Muri ingoro y’Imana

Ncuti zanje,
Muri umurima w’Imana n’inyubakwa yayo.
Narakoresheje ya ngabirano nahawe n’Imana mu gushinga umushinge, ka muhinga w’ubwenge, uwundi yubakirako. Mugabo umwumwe wese niyitegereze ukuntu awubakirako. None rero nta n’umwe ashobora gushiraho uwundi mushinge atari uwuhasanzwe, ari wo Yezu Kristu.
Mbega ntimuzi yuko muri isengero kandi ko Mutima w’Imana aba muri mwebwe? Nihagira uwusambura isengero, iyo Mana izomusambura, kuko isengero ari nyeranda, kandi iyo sengero ni mwebwe.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Umukama yavuze ati: «Natoye iki kibanza ndakigira ceranda,
kugira ngo izina ryanje rivyagiremwo imyaka n’imyaka.»

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Yohani (2, 13-22)

Isengero Yezu yavuga wari umubiri wiwe

Basilique Saint Jean du Latran

Ipasika y’Abayuda yari yegereje, Yezu rero aduga i Yeruzalemu. Araheza asanga mu Ngoro y’Imana abadandaza ibimasa, intama n’inuma, hamwe n’abavunja amahera bicaye. Araheza azingazinga imigozi, ayigira nk’ikimoko, arabirukana bose abakura mu Ngoro y’Imana, co kimwe n’intama n’ibimasa vyabo. Asanzaza amahera y’abavunja, acuranguza n’amameza yabo. Abadandaza inuma na bo ababwira ati: «Kure ivyo ngaha, ingoro ya Data ntimuyigire inzu y’akaguriro.» Abigishwa biwe rero bibuka ko handitse ngo: «Umwitwarariko w’Ingoro yawe uzombagata.»
Abayuda rero baramwishura bamubwira bati: «Ko ubigenjeje utyo, ikimenyetso utweretse ni ikihe?» Yezu abishura ati: «Sambura iyi sengero, nanje nze ndayihagarike mu misi itatu.» Abayuda rero baramwishura bati: «Iyi sengero bayimazeko imyaka mirongo ine n’itandatu bayubaka, nawe ngo woyihagarika mu misi itatu?» We yamara isengero yavuga, wari umubiri wiwe. Aho rero amariye kuzuka ava mu bapfuye, abigishwa biwe bibuka ko yari yarabivuze, barahava bemera Ivyanditse, bemera n’ijambo Yezu yari yaravuze.

INSIGURO Y’IBINTU BIMWE BIMWE

[1] Twashimye kubaha ivyitabirizo bibiri ngo muhitemwo, kuko mu bitabu bibiri bivuga uyu musi mukuru twasanze bidasa: muri Lectionnaire dominical twasanze batanze kirya citabirizo ca mbere; muri Lectionnaire des saints, dusanga batanze ico kigira kabiri.

Indwi ya 31 yo mu mwaka : ku wa kabiri (Années impaires)

IGISOMWA CA MBERE 

Ivyo dusoma mw’Ikete Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyaroma (12, 5-16a)

Ncuti zanje,
N’aho turi benshi, tugize Umubiri umwe muri Kristu, ariko umwe wese ni urugingo rw’abandi. Ni uko, kubera ubuntu twagiriwe, ntidufise ingabirano zimwe: ari iy’ukubûra ivy’Imana, nitubigire nk’uko ukwemera kwacu kungana; ari iy’ukwunganira abandi, nitugume tubunganira; ari iy’ukwigisha, nitugume tubigisha; ari iy’ukuremesha abandi, nitugume tubaremesha; uwutanga ntaderenganye; umukuru w’abandi n’abigirane ubwira; uwutabara abandi n’abigirane akamwemwe.
Urukundo rwanyu ntirugire agahemo, muzire akabi, kandi mwihambirire ku ciza. Nimukundane nk’abavandimwe, umwe wese yitangirane icubahiro mugenziwe; ntimugire urwangara mu mwitwarariko wanyu, ariko mwamane igishika mu mutima, mukorere Umukama; nimunezerwe n’ivyo mwizigiye, mwigumye mu bibagora, mwizigitirire ku bisabisho; nimufashe aberanda bari mu bukene, mushime guha indaro ingenzi.
Nimuhezagire ababahama; nimubahezagire ntimubavume. Nimunezeranwe n’abanezerewe, murirane n’abarira. Nimushimane, mutishima mu bisumbirije, mugakundira riho kujanwa n’ibiciye bugufi; nimureke kuba abishima mu bwenge bwabo.

IZABURI 130 (131) 1, 2, 3

Icit.: Nzigamira umutima mu mutekano,
         hafi yawe, Mana yanje.

Mukama, umutima wanje ntiwigeze wivyimbisha,
kandi sinigeze nderembuza amaso:
sinigeze nirukira ubukuru,
kibure ngo ncambirwe gukora ibitangaro bindengeye.

Oya nyabuna, umutima wanje ntuhugumbwa,
uguma witekaniye wibereye mu gacerere;
nk’umwana ari mu maboko ya nyina wiwe,
numva urweze muri jewe nk’umwana w’umucuko.

Izigire Umukama, Israyeli,
ubu no mu myaka yose.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Ijambo rya Kristu niribashike ku nyota!
Ku bwa Kristu, nimukengurukire Imana Umuvyeyi wacu.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (14, 15-24)

Muri irya misi, umwe wo mu batumire yabwiye Yezu ati: «Hahiriwe uwuzozimanwa mu Bwami bw’Imana!» Yezu na we aramwishura ati: «Habaye umuntu yari yateguye inzimano nyinshi, ayitumirira abantu benshi. Hageze gufungura, atuma umusuku kubwira abatumire ati: “Nimuze, vyose vyamaze kuringanira.” Na bo bahakanira icarimwe. Uwa mbere ngo: “Jewe naguze ubwatsi, sinogenda ntagiye kuburaba; none ntungirire umwikomo.” Uwundi ati: “Naguze ibimasa vy’ukurima cumi, none ngiye kubigerageza; none ntungirire umwikomo.” Uwundi ati: “Ndi mu nkinga; ni co kimbujije kuza.”
Nya musuku ahindukira kuvyiganira shebuja. Senaka na we bimutera umwikomo, abarira wa musuku ati: “Nyaragasa ugende ku nama no mu mayira y’igisagara, uzane aboro n’ibimuga, impumyi n’abacumbagira.” Hanyuma, aza kumubwira ati: “Muhanyi, ivyo wantumye nabigize uko wambwiye, ariko haracasigaye ibibanza.” Shebuja amusubiza ati: “Subira ugende aho hose mu mayira no mu mihora, ugobere abo muhura bose baze, kugira ngo inzu yuzure.” Nka ko nyene, ndabibabwiye: mu bari batumiwe nta n’umwe azokwumviriza inzimano yanje”.»

%d blogueurs aiment cette page :