IMANA NI NZIZA

Accueil » 2018 » juillet

Archives Mensuelles: juillet 2018

Indwi ya 17 yo mu mwaka : ku wa mbere (Années paires)

IGISOMWA CA MBERE 

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Yeremiya (13, 1-11)

Muri irya misi, Umukama yambariye ati: «Genda wigurire umukanda w’impuzu yera, uwukenyeze, ariko ntuwukoze mu mazi.» Ndagura rero umukanda nk’uko Umukama yabimbwiye, ndawukenyeza. Ubwa kabiri, Umukama arambarira ati: «Jana wa mukanda wagura, umwe ukenyeye; genda gushika ku ruzi rwa Ewufrati, uwunyegeze mu mugaga w’igitandara.» Ndagenda rero, ndawunyegeza iruhande ya Ewufrati, nk’uko Umukama yabimbwiye.
Hanyuma, hashize imisi itari mike, Umukama arambarira ati: «Va hasi, genda gushika ku ruzi rwa Ewufrati, ukureyo wa mukanda, umwe nakubarira kunyegezayo.» Ndagenda rero, ndarondera wa mukanda, ndawukura aho nari nawunyegeje; nsanga wa mukanda warahononekariye, ata co ukimaze.
Niho Umukama yambwira aya majambo, ngo: «Uko ni ko nzopfisha ubusa ubwishime ntangere bw’intara ya Yuda n’ubwa Yeruzalemu. Abo bantu b’abanyakabi, ko bakanse kwumva amajambo yanje, bakagendera mu manyama y’imitima yabo, bagakurikira izindi mana ngo abe ari zo bakorera, bagapfukama imbere yazo, bazomera nk’uyu mukanda utakigira ico umaze. Nkako na none, nk’uko umukanda wihambirira ku mafyigo y’umuntu, ni ko nari natumye umuryango wose wa Yuda kwihambirira kuri jewe, ni jewe Umukama mbivuze; kwari ukugira ngo bambere igihugu niharije, izina ry’iritazirano, icubahiro n’ubuninahazwa. Ariko baranse kwumva!»

IZABURI : Ukwibutsa Amategeko 32, 18-19, 20, 21

Icit.: Waribagiye Imana yakuvyaye.

Ntiwibutse ca Gitandara wavutseko,
waribagiye Imana yakuvyaye.
Umukama yarabibonye, bimutera ishavu:
ashavurira abahungu n’abakobwa biwe.

Niho yavuga ati: «Ngira mbahishe inyonga zanje,
ndabe amaherezo yabo uko azomera;
babaye noneho ubwoko bubi,
babaye abana bamenye ibanga.

Banteje ishari ikitari Imana,
barandakisha ibigirwamana vy’ubusa;
nanje nzobateza ishari ikitari igihugu,
ndabarakishe igihugu c’imburabwenge.»

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Ijambo ry’Imana ni rizima, rifise ubukuba,
rikagaragaza inyigisho n’ivyiyumviro biri mu mutima.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Matayo (13, 31-35)

Muri irya misi, Yezu yaciriye uyu mugani ishengero ry’abantu ati: «Ubwami bw’ijuru busa n’agatete k’isinapi umuntu yateye mu murima wiwe; ni gato mu zindi ntete zose, ariko gakuze, gasumba izindi mbuto zose zirimwa, kikaba mbere igiti, inyoni zo mu kirere zikaza kwarika mu mashami.
Abacira uwundi mugani ati: «Ubwami bw’ijuru bumeze nk’umwambiro umugore yakiriye agasuka mu ngero z’ifu zitatu gushika vyose bikakame.»
Ivyo vyose Yezu yavyiganiye ishengero mu migani, kandi nta co yababwira atakivuze mu migani, kugira ngo iryavuzwe n’umuhanuzi ritahe, ngo: «Iryo nzovuga rizoza mu migani, nzohishura ivyanyegejwe isi itararemwa.»

%d blogueurs aiment cette page :