IMANA NI NZIZA

Accueil » 2019 » juin (Page 2)

Archives Mensuelles: juin 2019

Idominika ya 11 yo mu mwaka C

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca kabiri ca Samuweli (12, 7-10.13)

Dawudi agaya igicumuro ciwe Imana ikamugirira ikigongwe

Dawidi amaze gucumura, Umukama yamutumyeko umuhanuzi Natani. Ashitseyo, aramubarira ati: «Ng’iri iriyazwe n’Umukama Imana y’Israyeli: naragusize amavuta, nkugira umwami w’Israyeli, naragukijije Sawuli, ingabo z’umwansi wawe narazigutsindiye, abagore ba shobuja narabaguhaye, naraguhaye ingoma y’Israyeli n’iya Yuda. Nivyaba bidakwiye nzokwongera ibindi. None ni kuki wakengereye Umukama ugakora ibimushavuza? Warakubise umuheti Uriya, araryama, umugandaguza inkota ya bene Hamoni, umugore wiwe na we uramwitwarira. None rero, inkota ntizova mu muryango wawe, kuko wankengereye ugatwara muka Uriya, Umuheti, ukamugira umugore wawe».
Dawudi araheza abwira Natani ati: «Nacumuye ku Mukama!»
Natani aramwishura ati: «Noneho Umukama arakurekuriye igicumuro cawe, ntuzopfa.»

IZABURI 31 (32) 1-2, 5, 7, 11

Icit: Undekurire, Mukama, ikibi nakoze.

Hahiriwe uwarekuriwe igicumuro,
uwakize akabi kiwe;
hahiriwe urya Umukama ata co yagiriza.

Navuze nti : «Ngiye gutumbera Umukama,
nirege ibicumuro nakoze».
Nawe, Mukama, warandekuriye ikibi nakoze.

Ni Wewe mahungiro yanje,
urankiza amarushwa;
wongere unkikize impundu z’uko ndokotse.

Nezerwa, himbarwa n’Umukama,
mwa bantu b’intungane;
mutambe, mutarike,
mwebwe mufise umutima ugororotse.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyagalati (2, 16. 19-21)

Ukwemera Kristu ni kwo kwadukijije

Ncuti zanje,
Kuko tuzi ko umuntu ataba intungane kubera ibikorwa vy’Ibwirizwa ry’Abayuda, ariko amuba kubera ukwemera Yezu Kristu, natwe twaremeye Kristu Yezu, kugira ngo tube intungane kubera ko twemera Kristu, atari kubera ibikorwa vy’Ibwirizwa. Na kare, Ibwirizwa ni ryo ryantumye guheba Imigenzo y’Abayuda, ngo mbe muzima mu Mana.
Nabambanywe na Kristu: ninaba ndi muzima, si je ndi muzima, ni Kristu ari muzima muri jewe. Ivyo nkora ubu nkiri mu kamere y’umuntu, ndabikora mu kwemera Umwana w’Imana yankunze akanyigura. Simpfisha ubusa ingabirano y’Imana, kuko nibwaba ubutungane bwavuye kw’Ibwirizwa, Kristu azoba yapfiriye ubusa.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Imana yaradukunze, irarungika Umwana wayo
kuba iciru c’ibicumuro vyacu.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (7, 36-8, 3)

Umucumuzi yagiriwe ikigongwe ku bw’urukundo rwinshi afise

Umushaha wa Yezu

Umunsi umwe,
Umwe mu Bafarizayo yari yatumiye Yezu ngo amuzimane; Yezu rero arinjra mu nzu iwe, araheza aricara ngo afungure.
Haza umugore yigenza nabi muri ico gisagara; yari yamenye ko Yezu yatumiwe mu nzu y’Umufarizayo, araheza azana agacupa k’ibimoga neza, aja inyuma yiwe hafi y’ibirenge vyiwe, ararira amutonyangiriza amosozi ku birenge, abihanaguza imishatsi yo ku mutwe wiwe, aja arabisoma kandi abisiga ibimoga neza.
Wa Mufarizayo yamutumiye abibonye, yibwira ati: «Iyo uyu muntu aba yari umuhanuzi, yari kumenya uyu mugore amukorako uwo ari we n’ingene agenze, ko ari umunyabicumuro.»
Yezu na we amubwira ati: «Simoni, hari ico ngomba kukubaza.»
Na we ati: «Yaga, Mukama.»
Yezu aramwishura ati: «Habaye umuntu yari afise abamufitiye imyenda babiri: umwe yari amufitiye amadenariyo amajana atanu, uwundi mirogo itanu. Babuze ico bishura, abarekurira bompi. None, muri bompi, uwuzomukunda kuruta uwundi, ni nde?»
Simoni aramubwira ati: «Ngira ngo ni uwarekuriwe umwenda munini.»
Yezu aramubwira ati: «Waharashe!»
Ahindukiye araba wa mugore, abwira Simoni ati: «Uyu mugore uramubona ? Ninjiye mu nzu yawe, ntiwansuka amazi ku birenge; ariko we, kuva aho yinjiriye, yabibombekesheje amosozi yiwe, abihanaguza imishatsi yiwe. Ntiwansomye, ariko we, kuva aho yinjiriye, ntiyigeze ahengeshanya gusoma ibirenge vyanje. Umutwe wanje ntiwawusize, ariko we, ibirenge vyanje yabisize ibimoga neza. Ni co gituma ndabikubwiye, ibicumuro vyiwe vyinshi biragiriwe ikigongwe, kuko yerekanye urukundo rwinshi; ariko uwo barekuriye bike, yerekana urukundo ruke.»
Araheza abwira wa mugore ati: «Ibicumuro vyawe biragiriwe ikigongwe.»
Abo bari kumwe ku meza batangura kwibwira bati: «Uyu muntu arekura ibicumuro ni umuntu nyabaki?»
Yezu rero abwira nya mugore ati : «Ukwemera kwawe kwagukijije, genda amahoro.»

Igisomwa kigufi giherera ngaha

Hanyuma rero, Yezu agenda mu bisagara no mu mihana, amenyesha Inkuru Nziza y’Ubwami bw’Imana. Bamwe cumi na babiri bari kumwe; n’abagore bamwe yari yakuyemwo imitima mibi akabakiza n’ubundi bumuga, bari inyuma yiwe: Mariya ari we Madalena yari yakuyemwo amashetani indwi, Yohana umugore w’icariho ca Herodi, Suzana n’abandi bagore benshi bama babafashisha ivyabo.

Idominika ya 10 yo mu mwaka C

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca mbere c’Abami (17, 17-24)

Umwana wawe yasubiye kuba muzima

Muri irya misi, hari umwana w’umupfakazi yafashwe n’indwara iraheza iramurabika, aca aracikana. Wa mugore abwira Eliya ati: «Dupfa iki ga muntu w’Imana, waje ngaha kwibukiriza ivyaha vyanje n’ukunyicira umwana? Eliya na we ati: «Mpereza uwo mwana.» Aramumukura ku bibero, amutwara mu buraro bwiwe, aramuryamika ku buriri bwiwe. Hanyuma aratakambira Umukama ati: «Mukama Mana yanje, mbe uyu mupfakazi yanyihereye indaro, na we umuhora iki? Umwana wiwe umumwakiye iki?» Hanyuma yubarara gatatu kuri nya mwana, atakambira Umukama ati: «Mukama Mana yanje ndagusavye, uyu mwana asubire kuba muzima.» Umukama araheza yumvira Eliya, wa mwana asubira guhema, araba muzima. Eliya aramufata amukura muri bwa buraro, amushira nyina, amubwira ati: «Ng’uyu umwana wawe yasubiye kuba muzima. Wa mugore ati: «Ubu rero, ndemeye ko uri umuntu w’Imana, kandi ijambo ry’Imana uvuga ni iry’ukuri.»

IZABURI 29 (30) 2.4, 5-6, 11.12a. 13b

Icit.: Ndaguhaya, Mukama,
         kuko wambogoye.

Ndaguhaya, Mukama, kuko wambogoye,
ntiwampaye amenyo y’abansi.
Mukama, wankuye ku cobo,
unsubiza amagara.

Curarangire Umukama abamukunda mwese,
mumushimagize mu kwibuka izina ryiwe ryeranda.
Ishavu ryiwe rimara umwanya urume rumara,
urukundo rwiwe rugahoraho;
ku mugoroba baraboroga,
mu gitondo bagatarika.

Mukama, nyumviriza, ungirire ikigongwe,
Mukama, n’uze kundokora!
Wankuye kugandara, unjana kuvyina:
Mukama Mana yanje, nzoguhaya imisi yose!

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyagalati (1, 11-19)

Inkuru nziza Pawulo yigishije ni Inkuru nziza y’Umukama

Ncuti zanje,
Ku vyerekeye Inkuru nziza nabigishije, ndabamenyesha ko iyo Nkuru nziza irengeye abantu, kuko nanje ntayihaye canke ntayigishijwe n’umuntu, ariko ari Yezu Kristu yayimpishuriye. Mwarumvise imigenzo nari mfise kera nkiri mw’idini y’Abayuda, ingene nahîga Ekleziya y’Imana nkayitikiza bimwe birenze urugero, mwarumvise kandi ko mu bwoko bwacu narushije benshi mu bo twarukanye gutera imbere mw’idini y’Abayuda, kuko nabarusha ubwira bw’ukurwanira iragi ry’abasokuru. Ariko, Uwanyisobanuriye nkiri mu nda ya mama akanyihamagarira ku buntu bwiwe, aho ashimiye kumenyesha Umwana wiwe ngo ndamurange mu banyamahanga, buno nyene sinagishije inama umubiri n’amaraso, kandi sinaduze i Yeruzalemu kuraba abantanze kuba abatumwa, ariko nagiye muri Arabiya, hanyuma nsubira i Damasi. Maze, imyaka itatu ishize, nduga i Yeruzalemu kwibonanira na Kefasi, tumarana imisi cumi n’itanu; mu bandi batumwa, nta wundi nabonye, atari Yakobo, mwenewabo n’Umukama.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Umuhanuzi mukuru yaserutse iwacu,
Imana yaramukije igihugu cayo.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (7, 11-17)

Kristu, ni we nyenubuzima

Umushaha wa Yezu

Umusi umwe, Yezu yari aroye mu gisagara citwa Nayini, agendaniwe n’abigishwa biwe be n’ishengero ryinshi. Ngo atere kw’irembo rya nya gisagara, ahwana n’abajanye umupfu; na we agasangwa yari umwana w’ikinege, kandi nyina yari yarapfakaye. Nya mupfakazi yari aherekejwe n’abantu benshi bo muri kino gisagara. Umukama ngo amubone, amutera imbabazi, amubwira ati: «Ihorere!». Araheza yegera inderuzo arayikorako, abari bamuteruye barahagarara. Avuga rero ati: «Wa musore we, ndabigutegetse, vyuka!» Uno yari yapfuye aca aravyuka aricara, aca atangura kuvuga. Yezu rero amushikiriza nyina wiwe. Bose bagwa mu gahundwe bashemeza Imana, bati: Umuhanuzi mukuru yaserutse iwacu, Imana yaramukije igihugu cayo.» Iyo nkuru ikwira Ubuyuda bwose n’ibihugu bibangikanye.

%d blogueurs aiment cette page :