IMANA NI NZIZA

Accueil » Articles publiés par Joannes Claudius MANARIYO

Archives d’Auteur: Joannes Claudius MANARIYO

Ku wa gatanu mweranda : Inyigisho

Ibisomwa vyategekanijwe mu guhimbaza amabanga y’ukubabara kw’Umukama wacu Yezu Kristu

 • Izaya 52, 13-53, 12
 • Izaburi 30, 2.6. 12-13. 15-17.25
 • Abahebereyi 4, 14-16 ; 5, 7-9
 • Yohani 18, 1-19, 42

Insiguro

 1. Yezu yabanje kubabara cane mu mutima

Abantu mwakunze, canke abantu mukunda ubu, mwama mugira ibishoboka vyose ngo bamererwe neza. Murabaha ivyo bafungura, murabaha ivyo banywa, murabaramutsa, murabarungikira utumessages ku ma terefone yabo, kuri e-mail, kuri WhatsApp, kuri facebook, kuri viber, kuri tweeter, kuri telegram, n’ibindi… Iyo bagize imisi mikuru, murabashigikira, mukabagemurira, mukaja kubaramutsa, n’ibindi… Iyo bashikiwe n’amagorwa na ho, murabaremesha, mukabafasha, mukabashigikira… Iyo bakenye canke bakenesheje, murabaha imfashanyo zaba iz’umutima, impanuro, mbere mukabaha n’amafaranga canke ibindi bintu. Iyo batewe n’ibisuma canke abandi bansi na ho, murabatabara, mukabashigikira, haba mu mvugo canke no mu ngiro nyene, eka nta co mutagira. Ivyo vyose mukabigira kuko mubashakira ineza. Murabaha canke mukabagirira n’ivyo batabasavye, kandi ivyo vyose mukabigira kuko mubafitiye urukundo rw’igishika. Rimwe rimwe mbere, nk’igihe twari mu magume yo mu myaka ya 1993-2003, twarabonye n’abemeye gupfira abandi, canke bakemera gupfa hamwe na bo, hako babona bagenzi babo babatwaye kubica. Ivyo vyose rero mpejeje kuvuga, ni ibimenyetso vy’urukundo. Ivyo mperejeko, vy’abemera gupfira abandi canke bagapfa hamwe na bo, ni urukundo ruhebuje, ata majambo noronka nkoresha ngo ndarusigure… Yezu ni we yavuze ngo “Nta wushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe.” (Yohani 15, 13). Yarabivuze yongera arabikora koko! Twavyumvise ubu nyene muri iyi Nkuru nziza yashikirijwe na Yohani nyene.
Na mwebwe nyene, birya nariko ndavuga mu kanya gaheze, mwavyigishijwe n’Umukama Yezu, mwabikoze canke mubikora kubera yabahaye Mutima Mweranda, akaba ari we abibafashamwo. Murumva ko ari uwo gukengurukirwa.
Ubu rero ngira ntangura kubabaza utuntu tumwe tumwe, kugira ngo twumve ingene yabanje kubabara mu mutima. Mbega, biramaze kubashikira, mugahemukirwa n’umuntu mwakundana cane, canke mwakunda cane (kumbure akaba yahora abahenda abezako akarimi), mwari mwiteze ko ari we yobarwanyeko? Ubwo mwebwe birabashikira mukabwira umuntu muti : «Ndagukunda», canke mbere mukabimwereka, hanyuma uno na we, akaguma abishura ngo «Si vyo, urampenda», ati : «Sindavyemera», n’izindi nyishu zisa na ben’izo? Nivyaba vyarabashikiye, ndazi neza ko mwababaye mu mutima. Na Yezu vyaramushikiye, twavyumvise, kuko urya muntu yamugurishije, yari yabanje kumuha intoré idimvye (Yohani 13, 26), kandi ico cari ikimenyetso c’urukundo rukomeye rwose. Uwundi na we ntiyamugurishije, ariko rudedanyeko, yagize ati : “Sindamuzi”!
Biramaze kubashikira mugakunda umuntu na we akabereka ko atabinezwe? Ndazi ko mwababaye. Na Yezu murabona ko vyamushikiye, kandi We ngira ngo n’ubu hari abatari bake bamuha inyishu ben’izo: ndabigarukako mu kanya.
Vyarabashikiye muraba mu maganya no mu ngorane, mukipfuza ko horenguka n’umugenzi n’umwe ngo abaremeshe, ariko mukabura n’igihǒri? Mwarababaye ndabizi. Na Yezu ni ko vyamugendeye.
Duhava rero tuvuga tuti : «Iyo aba jewe, sinari kumuvirira canke sinari kumugurisha, nari kumuguma iruhande, nkamushingira intahe…», nka kumwe nyene twama tubiririmba iyo dushengereye Yezu m’Ukaristiya, ngo «Ndagukunda Mukama…», canke ngo «Mukama turagukunda, nta wundi n’umwe tugusumbisha.» Nivyaba ari vyo, urashimira Imana, atari vyo naho upfukame uyisabe ikigongwe, kandi uyisabe igufashe, uzokira, ariko ico womenya, ni uko Yo igukunda.
Ivyo Yezu yababaye mu mutima sinobidondagura ngo ndabimare kuko ni vyinshi: ivy’ugukwegwa mu rubanza, ivy’ukutemerwa, ivy’ugutyozwa mu ma jambo n’ibindi…

Yezu yarababaye ku mubiri

Ivyo ku mubiri, sinirirwa ndabidondagura, bimwe turabibona mu Nkuru nziza, ibindi tukabibona neza mu nzira y’umusaraba, na yo nyene isanzwe itwibutsa ibiri mu Nkuru nziza nyene. Tubanona ko yaciriwe urubanza rwo gupfa, yarambitswe urugori rw’amahwa rubabaza ku mutwe, baramubashije igiti, na vyo nyene murazi ko bibabaza kuko ntibakubita buhoro buhoro, arikorera umusaraba uremereye, turabona ko yagiye aragwa hasi, turabona ko yakomeretse bakaza baratoneka inguma ziwe, baramushinzemwo imisumari, yaramaze isaha zitatu abambwe atagira aho asaganiriza, birababaza cane. Aha nciye nibuka ivyo nigeze kugira: nciga mw’Iseminari ntoya y’i Mureke, twari twagize Inzira y’umusaraba, hanyuma nanje mu nyuma nja ku ruhome ndarwegamira, ndasanzako amaboko, aho nibwira nti: “Reka numve ingene vyagenze.” Nta n’iminota itanu narumazeko! Kandi murumva ko jewe nari mfise aho nishimikije kuko amaguru yari hasi, nari mfise isaganirizo. Yezu yarababaye cane bagenzi!

Kwigana Yezu mu kwikorera umusaraba wacu wa misi yose

Umusaraba

Birashobora gushika ntituzokwigere turanka umusaraba w’igiti twikorera, ariko umusaraba tuzokwama tuwikorera nitwaba dushaka gukurikira Yezu mu vy’ukuri. Aha jewe numva ivyo yose bigora umuntu kubera ko yakunze abandi. Ntushobora gukunda abandi ngo habure ibikugora haba ku mubiri no ku mutima. Iyo Yezu ariko aratubwira ati : «Uwushaka kungendanira niyihebe we nyene, yikorere umusaraba wiwe ankurikire», jewe numva umengo aba ariko aratubwira ati : «Nimukunde Imana mutiziganya, mukunde n’abantu mutiziganya, ariko mumenye yuko hariho ibizoza bibarwanya, ko hariho imitego myinshi muzotegerezwa gusimba…» Umukama ntavuga ngo : «Nimubabare, musubire mubabare, buce bwongere buce mubabara, ni ho muzoba muri abigishwa banje.» Ihibambewe! Ariko atubwira ati: «Nimukunde, kandi ntimurondere gukwepa amagorwa, canke ibindi vyose vyoza bibarwanya mu rukundo mufitiye Imana n’abantu, ntimurondere kwiyorohereza, kuko urondeye kwiyorohereza, nta neza uzokora.» Ah’ugukora ineza, uzosanga uriko urakora inabi, kuko inabi ni ikintu womengo kirasayangana, ariko wamara kugishikamwo ugasanga nta butore cari gifise. Ngo «Ninica naka, nzoronka amahoro.» Ariko ntuyaronke. Ngo : «Ninavuga nabi naka, kirya kibanza arimwo, nzoca ndakijamwo, canke ngo ntazokintanga.» Yamara ugahomako! N’ibindi ben’ivyo.

Twirinde kuremeka umusaraba abandi.

Bavukanyi, ubu rero hageze ko, dufatiye kuri ibi vyabaye kuri Yezu, turaba yuko tutama twamusubije ku musaraba kubera ivyo tugirira abavukanyi bacu, kuko turazi neza ko ivyo tubagirira ari vyo tuba tugiriye Yezu (Matayo 25, 40). Yezu rero, imbere y’uko yikorera umusaraba, yabanje gucirwa urubanza, kandi urubanza rutari rwo. None tweho, ntitwama twaciriye imanza abandi, ata kigongwe? None tweho ntitwama turemera abandi ibinyoma. Neza na neza, ukaja ngaho, umuntu ukamwiyumvirira ibintu, ukabiremarema, ukabivuga kandi ukabisigura, na ho kumbure atari vyo, ari uko utaramwiga neza, canke utategereye inyifato yiwe, kandi utazi icabitumye, mbere ugaca ugenda umuhaye n’iharama: naka ameze gutya canke ukamutazira izina! Yezu, twama twamufashe nabi muri benewacu: urya ntitwosangira, urya ntitwokorana, urya ni ikijuju, urya ni mubi na yo jewe ndi mwiza, n’ibindi. Uhora ugendera mu macakubiri, afatiye ku bwoko, ku migambwe, ku ntara n’ibindi? None ntiwumva ko Yezu uba wamukuye mu buzima bwawe? None vyoshoboka bite ko umuririmbira ngo «Ndagukunda Mukama», hanyuma wagera hanze, ugatangura gufata ba bandi nyene akunda urutagira ingero, ugatangura kubacamwo imigwi, ngo hari abakwiye guhabwa iteka n’abakwiye kuvaho, none bose ko ari abakunzi biwe, kandi na we abakunda cane (nk’uko na wewe agukunda), ubwo niwamara kubirukana uzoguma umubwira ko umukunda bikunde? Ibi bintu vyose rero bidutuma twanka umuntu, n’aho yoba ari umwe, biba biriko biradutanya na Yezu Kristu. Yezu akababara, turorera, ntihagire na kimwe tugira: ni ba boro tutaraba n’iryahumye, ni ba bandi batwitura tukanka kubumviriza, ni ba bandi barwaye, tutaraba n’iryahumye. Reka mbere ngeze ngaha sindabarambire, ico twumva ni uko hageze ko dusubira gusuzuma imitima yacu. Ntitukaremeke rero umusaraba abandi. Abo muri Renouveau Charismatique y’i Ngozi ni bo numvise bariko barigishanya bavuga bati: «Ntihagire uwuva ngaha, ngo ace aba uwa mbere mu kugambararira abavyeyi, mu kugendera amacakubiri, mu kwiba, mu kwica, mu gusambana, mu kurenganya abandi, mu kwararaza abandi, eka mu gutera ingorane abandi.» Natwe twovuga nk’uko. Ese Umukama yobidufashamwo!

Idominika y’7 ya Pasika mu mwaka C : Inyigisho

Ibisomwa vyategekanijwe mu guhereza inkuka y’imisa.

 • Ibikorwa vy’Abatumwa 7, 55-60
 • Izaburi 96, 1. 2b. 6-7. 9
 • Ivyahishuwe 22, 12-14. 16-17. 20
 • Yohani 17, 20-26

Insiguro

 1. Nta buzima bworoshe bubaho, akagumye bagumako. Guhamwa birashoboka, umuntu atumiriwe kurinda ibimugora vyose, agakomera kw’ibanga

Bavukanyi,

Ku musi wa kane, twarahimbaje umusi mukuru wa Asensiyo, aho twibuka ukwurira mw’ijuru kw’Umukama wacu Yezu Kristu. Umukama wacu Yezu Kristu amaze kwurira mw’ijuru, abatumwa biwe barahejeje bararangura ubutumwa yabahaye aho yagira ati : «Nahawe ubukuru bwose mw’ijuru no kw’isi. Gende rero mugire abigishwa abantu bo mu makungu yose, mubabatize kw’izina rya Data n’irya Mwana n’irya Mutima Mweranda, mubigishe kuzigama ivyo nabategetse vyose, kandi ehe ndi kumwe namwe imisi yose gushika ku muhero w’isi.» (Matayo 28, 18-20).

Mbega yabategetse iki ? Gukunda Imana kuruta vyose n’ugukundana hagati yabo, ni yo mfunyapfunyo y’inyigisho yiwe. Ni ako ncishijemwo ! Ariko imbere y’ukubatiza abantu, babanza kubigisha yuko Yezu Kristu yazutse mu bapfuye, ko ari we Mukiza w’isi, ko ari Umwana w’Imana, ko basangiye ubuninahazwa n’Imana. Ni vyo twumvise na Sitefano yavuze, aho yagira ati : « Ubu mbona ijuru ryuguruye, na we Umwana w’umuntu ahagaze iburyo bw’Imana. » (Ibikorwa vy’Abatumwa 7, 56). Ko Yezu ari Umwana w’Imana, ko yoba asangiye ubuninahazwa n’Imana, ko yoba ari we Mukiza, iryo jambo Abayuda batari bake bari bararyanse kuva kera. None rero ko Sitefano yari abandanije aribabwira, yariko arabagiriza, yariko arababaza mu mutima. Noneho yari yamaze n’ukubereka ububi bwabo aho buhagaze, ivyo vyose aho kubatuma bigaya, bibatera umutima mubi, none raba twumvise ko baciye bamwicisha amabuye… Guhanurwa, ntivyama vyoroshe kwakira. None ga yemwe, tugire dute ? Vyoba vyiza umuntu atakiriye impanuro mu buzima bwiwe, canke vyoba vyiza azakiriye ? Ntitwishinge bavukanyi kwibaza ngo Abayuda bagize nabi mu kwicisha amabuye Sitefano. Nitwibaze nyabuna ko natwe mu buzima bwacu ata nyifato zisa n’izo twoba dufise. « Nakira gute impanuro mpabwa, nakira gute abazimpa ? Ubwo mu mutima wanje, singira nti : vuga uheze hanyuma umve mu maso ? Ubwo, abampanura sinca ndondera nanje ivyo nobafatirako, ngatangura kubatyoza ? Ubwo jeho sindondera kubagirira nabi canke nkabipfuriza inabi mu bundi buryo, aho nyene kukaba ari uko ntubahutse kubica ? Kumbure si ko vyifashe, nta wobimenya, ariko umwe wese arisuzuma mu mutima wiwe.

Nitwaba tutari mu bigenza nk’abo Bayuda twumvise, iri jambo riguma ritwigisha ko ata buzima bworoshe bubaho. Ntituzobura abigenza imbera yacu  nka bo. Ushobora guhorwa inyigisho z’Imana, ariko kandi ushobora guhorwa n’ibindi vyiyumviro vyawe. None ntitwama twabibonye muri Ekleziya, mu bihugu, mu ntara, eka mbere no mu miryango. Bishitse rero bikamera gutyo, dusabe Mutima Mweranda w’Imana aduhe ingabirano y’ubukomezi. Ni yo yafashije n’abandi beranda twama duhimbaza nk’abamaratiri kuguma kw’ibanga mbere n’ubuzima bwabo bakabuheba.

 1. Yezu we nyene ubwiwe, araremesha abiwe abereka ko vyose bitazoherera ku magorwa

Yezu yazutse

Birakwiye rwose ko twemera kurinda ibitugora kubera Yezu Kristu, kuko we nyene ubwiwe aratwiremeshereza. Mu gitabu c’Ivyahishuwe twumvise ko batubwiye ibijanye n’ijuru rishasha n’isi nshasha. Uwadufashije ku musi w’Imana yari yabidusiguriye, ni co gituma ntiriwe ndabishimikako. Ariko ico tubona uyu musi, ni uko bamaze kuvuga ivyo bijanye n’ijuru rishasha, isi nshasha na Yeruzalemu nshasha, baciye baduha intahe ishingwa n’umumarayika, hamwe n’iyishingwa na Yezu we nyene ubwiwe ku vyerekeye iki gitabu c’Ivyahishuwe. Yohani rero asa n’uwugomba kutubwira ati : «Ibi rero ndabandikiye, si ibihuha canke ibintu vy’imvamutwe ata ho bihuriye n’ivy’Imana.» Yezu rero azogaruka, aje gucira urubanza abazima n’abapfuye, ni ko twama tubivuga mu kugaragaza ukwemera kwacu, mbere n’ubu duhava tubisubiramwo. Mu gisomwa twumvise ngo : «Raba nzoza vuba, nzanye impembo, kugira ngo ngerere umwe wese ibikwiranye n’ivyo yakoze.» (Ivyahishuwe 22, 12). Amaze kuvuga abazokwinjira mu gisagara c’Imana abo ari bo, ku karongo bataduhaye uyu musi, aca avuga abategerezwa kukivamwo abo ari bo. Agira ati : «Imbwa na zo, abapfumu, abasambanyi, abicanyi, abasenga ibigirwamana n’abo bose bakunda ibinyoma bakabikora, basohoke bave muri co.» (Ivyahishuwe 22, 15). Ngira ngo ntimutangara kuko murazi ko no mu kirundi umuntu bita ko ata co amaze hari aho bamwita “imbwa”. Ikibazo twokwibaza ni iki : «Noba ndi muri abo bazokwinjira mu gisagara ceranda, canke ndi muri abo bategerezwa kukivamwo?» Abazocinjiramwo rero ni abo bakora ivyo Umukama ashaka. Ariko turahiriwe nitwaba tumwumviriza, kuko twumvise ivyo adusabira ku Mana.

 1. Umukama Yezu aradusabira ubumwe bushimikiye ku Mana yo nyene, akdusabira kandi ko twoba aho ari

Umukama mu gisabisho ciwe, yagize ati : «Si bo basa nsabiye, nsabiye kandi n’abazonyemera kubera ijambo ryabo, ngo bose babe umwe, nk’uko wewe, Dawe, uri muri jewe nanje nkaba muri wewe…» (Yohani 17, 20). Ijambo “ubumwe” turarimenyereye. Umukama yararivuze, eka no mu gihugu cacu nyene, twama turivuga, ngo “Ubumwe bw’Abarundi”, ahandi na ho twahora dukoresha icivugo: “Ubumwe, ibikorwa, amajambere.” Mbega basha turabugendera? Umengo twama tubona ibimenyetso vyinshi vyerekana ko hari amacakubiri, haba mu Burundi, haba kw’isi, eka mbere no mu bemera Yezu Kristu. None vyoba biva kuki? Ibituma ni vyinshi. Kimwe muri vyo, hariho ukutumvira Imana. Ikindi gituma gishoboka, ni uko tuutazi ubumwe Imana ishaka ubwo ari bwo. Twitegereje ivyo Imana yaremye, tukitegereza ivyo yavuze, tukitegereza n’ivyo yagize, turabona ko ishaka ubumwe, ariko ubwo bumwe ntibusigura yuko vyose bitegerezwa gusa. Abantu, ntibategerezwa gusa; ibikoko, ntibitegerezwa gusa; ivyatsi, ni ko kw’uko, n’ibindi vyose… Ariko twebwe abantu, ngo dushaka gusa twese. Ntibikunda! Abantu, dushaka kwiyumvira co kimwe twese: ntibibaho! Abantu, dushaka kugira bimwe twese: ntibikunda! Kandi uravye neza, n’Imana si vyo yashatse. Iyo rero turiko turashaka ko ibintu biba uko Imana itabishatse, ni ho bica bitunanira, mbere tukaja mu vyo kuryana, dupfa ibintu vyinshi cane, harimwo n’ukuntu umuntu Imana yamuremye. Iyo turiko turiyamiriza bagenzi bacu kubera ibikorwa bibi badukoreye, n’aho na vyo nyene Imana ivyanka cane, kumbure hoho vyotahuritse… Ariko, iyo turiko turiyamiriza abandi canke tukabakumira tubahoye uko basa, tubahoye uko Imana yabaremye, ubwo twobandanya tuvuga ko dukunda Imana? Ubwo twobandanya tugenda mw’isengero muri adoration, tukubahuka kuvuga ngo «Ndagusenga Mukama, ndagukunda Mukama», tuzi neza ko hariho abantu umutima wacu udashobora kwakira, tubahora ico bari? Burya Umukama ni mwiza cane. Iyo aza kuba yari ameze nkatwe, twobiririmvye canke tukabivuga, agaca atwiishura ati : «Uragapfa utankunze! Wankunda ukankumira, ukanyima ijambo, singire ikibanza mu mutima wawe, mu mubano wawe n’ahandi?» Ivyo yobitubwiye nyene kuko ni we agira ati : «Ico cose mwagiriye n’umwe muri abo batobato tuvukana, ni jewe mwakigiriye.» (Matayo 25, 40). Murumva ko duhamagariwe kwisubirako.

Nariko ndavuga ko Umukama ari mwiza cane. Ehe raba ibindi adusabira: «Dawe, abo wampaye, nshaka ko aho ndi, na bo bahabana nanje.» (Yohani 17, 24). Ku musi wa kane, twarazirikanye ukuntu yabayeho, agapfa, akazuka, akurira mw’ijuru. None mwumva asigaje kudusabira iki? Hari ikindi ciza yoba asigaje kutwipfuriza? Nta na kimwe gisigaye. Ariko murabizi, kandi mbere no mu kanya gaheze twabivuze. Nk’uko rero twama tubivuga mu nzira y’umusaraba, ico tubuze, ni umutima w’ukwakira ivyiza vy’Imana. None rero na Mutima Mweranda abidufashamwo, twaramwemerewe kandi twama tumuhabwa. Nimuze rero tumwakire mu buzima bwacu bwa misi yose. (Akaririmbo ko gusaba Mutima Mweranda).

Mugire UMUSI W’IMANA MWIZA!

%d blogueurs aiment cette page :