IMANA NI NZIZA

Accueil » Articles publiés par Patiri Lambert

Archives d’Auteur: Patiri Lambert

Igihe ca Noheli: ku wa 2 Nzero.

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mw’Ikete rya mbere ry’Umutumwa Yohani (2,22-28)

Bakanzi banje,
Umubeshi ni nde atari uwuhakana ko Yezu ari Kristu? Uwo ni we Umwansi wa Kristu, uwuhakana Data na Mwana. Uwo wese ahakana Mwana, na Data nyene ntaba amufise. Uwemera Mwana, na Data nyene aba amufise. Mweho, ico mwumvise kuva na kera, nikigume muri mwebwe. Ico mwumvise kuva na kera, nicaguma muri mwebwe, namwe muzoguma muri Mwana no muri Data.  Nayo uwo ni wo muhango yaduhaye we nyene, ari bwo buzima bwamaho. Ivyo ni vyo ndabandikiye, birora ku bashaka kubazimiza. Mweho, rya sigwa mwahawe rivuye kuri we riraguma muri mwebwe, kandi ntimukeneye kugira uwobigisha. Ariko, nk’uko iryo sigwa ribigisha kuri vyose, ko ari ivy’ukuri, atari ikinyoma, kandi nk’uko ryabigishije, nikube ari ko muguma muri we. Egome, bane banje, n’ubu nimugume muri we, kugira ngo niyaseruka, tuze tumwizerane umwidegemvyo kandi ntituze tumaramare, turi kure yiwe umusi azozira.

IZABURI 97 (98) 1, 2-3b, 3c-4

Icit: Isi yose yaribineye urukiza rw’Imana yacu

Nimuririmbire Umukama ururirimbo rushasha,
kuko yakoze ibitangaza,
ikiganza c’ukuryo kwiwe n’ukuboko kwiwe kweranda
vyamuhaye intsinzi.

Umukama yaramenyesheje urukiza rwiwe,
yarahishuye ubutungane bwiwe mu maso y’amakungu.
Yaributse ubuntu bwiwe n’ukuri
afitiye inzu y’Israyeli

Imbibe zose z’isi zarabonye
urukiza rw’Imana yacu.
Wa si yose, tera impundu Umukama;
tere impundu, mwigine, mucurarange.

INKURU NZIZA

Aleluya, Aleluya

Kuva kera, Imana yarashikirije ijambo ba sokuru,
mu bihe vyinshi no mu buryo bwinshi, iciye ku bahanuzi ;
no muri iyi misi y’imperuka na ho,
yadushikirije ijambo iciye ku Mwana wayo.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Yohani (1,19-28)

Ng’iyi rero ingingo Yohani yashinze, hamwe Abayuda bamurungikira abaherezankuka n’Abalevi bavuye i Yeruzalemu ngo bamubaze bati: «Uri nde?» Na we abivuga uko biri ntiyabihakana, ababwira ukuri ati: «Jewe sindi Kristu.»  Baramubaza rero bati: «Uri nde? Ubaye Eliya?» Yishura ati: «Eka sindi we.» «Uri umuhanuzi?» Abishura ati: «Oya.» Na bo bamubwira bati: «None uri nde, tukaboneraho iryo tuja kwishura abadutumye? None wewe wiyita nde?» Avuga ati: «Jewe ndi rya jwi ry’uwusemererera mu bugaragwa riti: “Nimugorore inzira y’Umukama”, kumwe umuhanuzi Izaya yabivuga.» Abari batumwe bari abo mu Bafarizayo. Bongera rero kumubaza bati: «Ni kuki none ubatiza, utari Kristu, ntube Eliya, vyongeye ntube na wa muhanuzi?» Yohani arabishura ati: «Jewe mbatirisha amazi, ariko muri mwebwe hari uwundi mutazi. Ni we agiye kuza mu nyuma zanje, sinkwiye n’ugupfundurura imigozi y’inkweto ziwe.» Ivyo vyose vyabereye i Betaniya hakurya y’uruzi Yorodani, aho Yohani yabatiriza.

 

Ku wa 28 Kigarama : Abana bapfiriye Yezu

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mw’Ikete rya mbere ry’Umutumwa Yohani (1, 5-2, 2)

Ng’ubu ubutumwa twumvise kuri Yezu Kristu,
tukabumenyesha:
ni uko Imana ari Umuco
kandi muri Yo hatagira umwijima n’intete.
Tuvuze yuko tunywana n’Imana,
tukagendera mu mwijima,
tuba tubeshe
kandi ntituba dukora ukuri.
Ariko, tugendeye mu muco,
nk’uko na yo nyene iri mu muco,
tuba tunywanye,
kandi amaraso ya Yezu Umwana wayo aratwoza igicumuro cose.
Tuvuze yuko ata gicumuro dufise,
tuba twihenze twebwe nyene,
kandi ukuri ntikuba kuri muri twebwe.
Twemeye ibicumuro vyacu,
Imana ni intahemuka kandi ni intungane.
Bituma iturekurira ibicumuro
kandi ikatwoza inabi yose.
Tuvuze yuko tutacumuye,
tuba tuyigize umubeshi,
kandi ijambo ryayo ntiriba riri muri twebwe.

Bana banje, ivyo ndabibandikiye
kugira ngo ntimucumure.
Ariko, nihagira uwucumura,
turafise Umuburanyi kwa Data:
Ni Yezu Kristu, We ntungane.
Kandi uwo ni we Ciru c’ibicumuro vyacu,
mugabo si ic’ivyacu gusa,
ariko ni c’ivy’isi yose.

IZABURI 123 (124) 2-3, 4-5, 7b-8

Icit: Umutima wacu wabavuye mu vyara,
        nk’uko inyoni iva mu mutego w’abatezi.

Iyo Umukama ataba ari We yari iruhande yacu
hamwe abantu batugurukirako,
bari kuturya babisi
kubera ishavu ryabajigita.

Muri ico gihe, amazi aba yaraturengeye rwose,
igihomoka kiba caradufomokeyeko;
muri ico gihe, isumo
ryari kuduseserako.

Umutego waciye ucika;
natwe tuvamwo turarokoka.
Urukiza rwacu turukesha izina ry’Umukama,
We yaremye ijuru n’isi.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Mana, ni Wewe musa ukwiye gushemezwa!
Niho tukuririmbira tuti: «Ni Wewe Mukama!»
Ni Wewe abamaratiri bashingira intahe, Mukama.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Matayo (2, 13-18)

Abamajusi bamaze kugenda, Umumarayika w’Umukama abonekera Yozefu mu ndoto amubwira ati: «Vyuka ujane umwana na nyina, uhungire mu Misiri, uze ugumeyo gushika aho nzokwakurira, kuko Herodi aza guhiga umwana ngo amwice.»
Yozefu rero aravyuka, ajana ijoro umwana na nyina, arengera mu Misiri, agumayo gushika Herodi apfe, kugira ngo iryo Umukama yari yatumye umuhanuzi ritahe, ngo: «Umwana wanje yari mu Misiri naramwakuye.»
Herodi rero abonye ko yahenzwe n’Abamajusi, agira ishavu rirerire, arungika kwica abana bose b’i Betelehemu, n’ab’aho yatwara hose, bamaze imyaka ibiri n’abari mu nyuma, kuko ikimenyetso yagikuye ku vyo Abamajusi bari bamubwiye.
Noneho rero ijambo rya Yeremiya umuhanuzi rirataha ngo: «Ijwi ryarumvikanye muri Rama; amarira n’iminiho bitagira igitigiri: ni Rakeli aririra abana biwe, ntashaka n’uguhozwa, kuko batakiriho.»

%d blogueurs aiment cette page :