IMANA NI NZIZA

Accueil » Ijambo ry’Imana (La Parole de Dieu)

Archives de Catégorie: Ijambo ry’Imana (La Parole de Dieu)

Idominika y’9 yo mu mwaka C

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca mbere c’Abami (8, 41-43)

Umukama atega yompi umuntu wese

Umusi umwe, Salomo yariko arasenga, avuga ati: «Kavantara n’aho atari mu bo witoreye, niyaza avuye mu gihugu ca kure akurikirana Izina ryawe aje gusengera muri iki gisengero, uramutega yompi, kuko abantu bose bazokwumva Izina ryawe, ububasha n’ubutwari bwawe. Aho uhangamye mw’ijuru uramutega amatwi, umutabaze ivyo azogusaba vyose, kugira ngo amahanga yose amenye Iziina ryawe, aheze akwubahe nk’igihugu cawe Israyeli, kandi amenye ko iyi Ngoro nubatse yitirirwa Izina ryawe.»

IZABURI 116 (117) 1, 2

Icit.: Kwire isi yose,
         mushikirize Inkuru nziza ikiremwa cose!

Canke: Aleluya.

Ntara zose, nimuninahaze Umukama,
bihugu vyose, nimumushemeze!

Kuko ubuntu bwiwe bwabaye akayazwe mu bantu,
na ryo iteka ryiwe ryamaho imyaka yose.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyagalati (1, 1-2. 6-10)

Inkuru nziza y’Umukama ni wo muheto nitwaza

Jewe Pawulo Umutumwa, atatowe n’abantu kandi atarungitswe n’uwundi muntu, ariko yatowe na Yezu Kristu be na Mana Data yamuzuye mu bapfuye, jewe rero hamwe na benewacu bari aho bose, turandikiye amakleziya yose ya Galati.
Birantangaje ko mwaciye mwikura ningoga ku wabahamagariye mu nema ya Kristu mukirukira iyindi Nkuru nziza, kandi ata yindi iriho, atari abantu babahagarika umutima, bagashaka guhindura Inkuru nziza ya Kristu. Ariko, n’aho yoba twebwe canke umumarayika wo mw’ijuru abigisha Inkuru nziza inyuranye n’iyo twabigishije, baragacibwa! Nk’uko twabivuze ubwambere, kandi ndasubiriye kubibabwira uyu musi nihagira umuntu abigisha Inkuru nziza inyuranye n’iyo mwakiriye, aragacibwa! Mbega, ubu ni ishimwe ry’abantu ngomba canke ni iry’Imana, canke se ndondera kunezereza abantu? lyo mba nari nkirondera kunezereza abantu, sinobaye nkiri umusuku wa Kristu.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Imana yakunze isi gushika itange Umwana wayo w’ikinege;
uwumwemeye wese arafise ubuzima budahera.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (7, 1-10)

Muri Israyeli, nta ho nari bwabone ukwemera kungana gutyo

Umushaha wa Yezu

Umusi umwe, Yezu ahejeje kubwira ishengero ayo majambo yose, yaciye yinjira mu gisagara ca Kafaranawumi. Hariho umukuru w’abasirikare, umusuku wiwe akunda cane yari arwaye, ari mu gupfa. Ngo yumve bavuga Yezu, atuma bamwe bo mu bakurambere b’Abayuda kumwinginga ngo aze kumukiriza umusuku. Bashikiriye Yezu, baramusaba bashimitse, bati: «Arakwiye ko womwumvira, kuko akunda igihugu cacu, n’isinagoga yacu ni we yayitwubakiye.» Yezu rero ajana na bo. Ari mu gushika, wa mukuru atuma bamwe bo mu bagenzi biwe kumubwira bati: «Muhanyi, ntiwirirwe urigora, kuko bidakwiye ko wokwinjira mu nzu yanje. Ni co gituma nanje ntubahutse kurenguka imbere yawe. Mugabo pfa kuvuga ijambo rimwe, umusuku wanje aca akira. Erega, n’aho mfise abanduta, ndafise abasirikare ngaba mbwira umwe nti: Genda, akagenda nabarira uwundi nti: Ingo, akaza; umusuku wanje namugira nti: Kora iki, akagikora.» Yezu ngo avyumve, aramutangarira; ni ko guhindukira akabarira ishengero ryamukurikira ati: «Ni ukuri ndababwiye: muri Israyeli nta ho nari bwabone ukwemera kungana gutyo. Abatumwe basubira imuhira, basanga wa musuku yakize neza.

Idominika y’8 yo mu mwaka C

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca Mwene Siraki (27, 5-8) (gr. 4-7)

Ntihagire uwo uhayagiza utaramwumva imvugo

Iyo bahejeje kugosora, ntihabura agakumbi gasigara;
ni ko kw’uko no ku muntu; mu mvugo yiwe ntihabura akagorame.
Nk’uko umuriro ugaragaza ubupfu bw’inkono y’umubumvyi,
ni ko n’ururimi rw’umuntu rugaragaza ico umuntu arimwo.
Umurima bawushimira ku vyimburwa,
umutima w’umuntu na wo userurwa n’amajambo yiwe.
Ntihagire uwo uhayagiza utarumva imvugo yiwe,
kuko ari yo karangamuntu.

IZABURI 91 (92) 2-3, 13-14, 15-16

Icit.: Birabereye, Mukama,
         ko twokuririmbira.

Birabereye gukengurukira Umukama,
birabereye gucurarangira izina ryawe, Rudasumbwa,
n’uko twoyaga urukundo rwawe bugica bukadukerako,
tukivuga ko utigera uhemuka.

Intungane izokura bwa kigazi,
isagarare nk’isederi ryo muri Libani;
ababaditswe mu ngoro y’Umukama
bazokurira hafi y’uruhimbi rw’Imana yacu.

No mu busaza bazovyara,
bagumye iremba n’mnugisha,
kugira ngo bayage ubutungane bw’Umukama
kandi ko ari we muzirakinyoma.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (15, 54-58)

Imana yaduhaye intsinzi ku bwa Yezu Kristu

Ncuti zanje,
Ku musi w’imperuka, igishobora gutituka muri twebwe kizohinduka ikidatituka, icagenewe gupfa kizogabana ukuramba imyaka yose. Niho rya jambo ryanditswe mu Bitabu Vyeranda rizotaha ngo:
«Urupfu rwamizwe n’intsinzi.
Wa Rupfu we, intsinzi yawe iri hehe?
Wa Rupfu we, umugera wawe wuzuye ubumara uri hehe?
Umugera w’urupfu ni igicumuro, igicumuro gikomezwa n’ibwirizwa. None rero, nidukengurukire Imana, Yo iduba intsinzi ku bwa Yezu Kristu Umukama wacu. Ni uko rero, benewacu nkunda, nimugumye umutima, mube intayegayega, nimutere imbere imisi yose na hose mu gikorwa c’Umukama, muzi neza yuko uburuhe bwanyu budapfa ubusa muri Kristu.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Murasayangana nk’amatara kw’isi,
uko mutwara ijambo ry’ubuzima.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (6, 39-45)

Yezu yama yigisha mu migani

Umushaha wa Yezu

Umusi umwe, Yezu yabwiye abigishwa biwe mu migani, ati: «Mbega, impumyi yoshobora kwereka iyindi inzira? Ntizogwa zompi mu manga? Nta mwigishwa aruta umwigisha; ariko umwigishwa nyawe wese azomera nk’umwigisha wiwe. Ni kuki ubona akatsi kari mu jisho rya mwenewanyu, ntubone urugiga ruri mu ryawe? Kibure, bishoboka bite ko ubwira mwenewanyu uti: “Mugenzi, hinge ndagutosore akatsi kari mu jisho ryawe”, wewe utabona urugiga ruri mu jisho ryawe? Wa mwangushi we, banza ukure urugiga ruri mu jisho ryawe, hanyuma ubone gukura akatsi kari mu jisho rya mwenewanyu. Kandi nta giti ciza cama ivyamwa bibi, nta n’igiti kibi cama ivyamwa vyiza. Igiti cose cerekanwa n’icamwa caco bwite: nta wamura amatenahi ku mahwa, nta waha ivyamwa vy’imizabibu ku mikere. Umuntu w’intungane akura mu ntabonwa yiwe y’ubutungane ibintu vyiza, na we umuntu mubi agakura mu vyiwe bibi ibintu bibi; na none, umuntu avuga irivuye ku mushaha.»

%d blogueurs aiment cette page :