IMANA NI NZIZA

Accueil » Vie chrétienne

Archives de Catégorie: Vie chrétienne

Uburyo bw’ukugira inzira y’umusaraba ku wuri wenyene

Ijambo ry’intango

«Turaduze i Yeruzalemu kandi Umwana w’umuntu baza kumuta mu minwe y’abaherezankuka bakuru n’abanditsi. Baza kumucira urw’ugupfa, bamutererane abashenzi ngo bamunebagure, bamukubite, bamubambe, yamara ku musi ugira gatatu azozuka.» (Matayo 20,17-19).

Canke:

«We Mwana w’Imana ntiyigeze yigubana iteka ry’ukungana n’Imana. Mbere yararizimanganije mu kwigira umushumba ashusha n’abantu. Yaricishije bugufi yigenza nk’umuntu, aranarushiriza mbere mu kugamburuka gushika apfe, kandi apfe ku musaraba. Ni co catumye Imana imushira hejuru ya vyose, ikamugabira izina ryayo nyaryo rirengeye amazina yose.» (Abanyafilipi 2,6-9).

Dusabe:

Mana, wewe washatse ko Umwana wawe abambwa ku musaraba ku bwacu ngo adukure mu rupfu rw’ibicumuro, turagusavye twebwe abasavyi bawe tuze dushikire ubuninahazwa bw’izuka ryiwe.

Icibukiro ca mbere: Yezu acirwa urubanza ngo apfe.

«Pilato rero ahengera Abayuda bakoranye ababwira ati: « Na we Yezu yitwa Kristu ndamugire nte?” Bose bishurira rimwe bati: « N’abambwe! » Pilato arabishura ati: « Ikibi yakoze ni igiki? » Na bo barushirizaho gukoma induru bati: « N’abambwe! » Pilato abonye bibaye ivy’ubusa, ko umugumuko waguma wongerekana, yakira amazi akarabira imbere y’ishengero avuga ati: « Amaraso y’uwo muntu atagira icaha ntangweko, muravyifashe! » Igihugu cose cishurira rimwe giti: « Amaraso yiwe arakaduhama twebwe n’abana bacu! » Araheza Pilato abarekurira Baraba. Yezu na we ahejeje kumukubitisha, aramubaha ngo bamubambe.» (Matayo 27,22-26).

Dusabe:

Turagusavye Mukama n’urabe ryiza abantu batumye Umwana wawe Yezu Kristu acirwa urw’ugupfa, uheze ubagirire ikigongwe.

Icibukiro kigira kabiri: Yezu yikorera umusaraba.

«Yezu rero ajana umusaraba, agenda ahantu hitwa Kalvariyo, mu gihebereyi Gologota.» (Yohani 19,17).

«Natwe ntitumenye ko ari amagorwa yacu yikoreye, ari amaganya yacu yari amurembeje. Tukagira rero ngo yahanywe n’Imana, ngo ni yo yamuhanye ikamucunyacunya. Ko yarinze ayo magorwa azokiza benshi. Kuko yitanze we nyene akemera kubapfira, agaharurwa mu banyakabi, kandi yishura ibicumuro vya benshi, agakandira abacumuzi.» (Izaya 53,4,11,12).

Dusabe:

Mana Mushoboravyose kandi wamaho, wewe washatse kwereka abantu uburyo bwo kwicisha bugufi mu kurekura Umwana wawe ngo yigire umuntu yongere ababare apfe ku musaraba, dutabaze umutima w’ukurinda amagorwa, tumwigane.

Icibukiro kigira gatatu: Yezu agwa hasi.

«Isinzi ry’abantu bamubonye, bakagwa mu gahundwe kuko yari yayoberanye mu maso atari agisa n’umuntu. Baramugiriye nabi, na we yicisha bugufi, arihorera kurya kw’umwagazi bashoye mw’ibagiro, kurya kw’intama umengo ni ikiragi imbere y’abayikura ubwoya, ntiyakuye ururimi mu kanwa. Baramukuye kuri iyi si y’abazima, baramukubita gushika apfe, azira ibicumuro vyacu.» (Izaya 53)[1]

Dusabe:

Mana yacu, ukubabara kwa Kristu Umukama wacu, ni kwo kwagutumye kudukiza rya ragi twatoranye ku bavyeyi bacu ba mbere ari rwo rupfu rwadukanye n’igicumuro cabo, dutabare utugire beranda, dushushe n’Umwana wawe, duhunge ivy’isi, twirukire ijuru.

Icibukiro kigira kane: Yezu na Nyina bahwanira mu nzira.

«Iruhande y’umusaraba hari hahagaze Nyina wiwe.» (Yoh. 19,25.)

«Simeho arabahezagira, araheza abwira Mariya, Nyina wa Yezu ati: « Ha ! Uwu mwana benshi muri bene Israyeli bazomwandurako urupfu, kandi yongere abere urukiza benshi. Azoba ikimenyetso bazohazanirako. Eka na wewe nyene inkota izogusogota mu mushaha. Ivyiyumviro vya benshi bizoheza vyibonekeze”.» (Luka 2,34-35).

Dusabe:

Mukama, igihe wababara umuvyeyi wawe Muhimbazwa Bikira Mariya yarababaye cane nk’uko nyene Simeho yari yabimuburiye. Ko turiko turibuka ububabare bwiwe, dutabare twame twakira ico Imana ishaka.

Icibukiro kigira gatanu: Bafata Umunyasireni yitwa Simoni ngo yakire Yezu umusaraba.

«Bariko baramujana kumwica, basūmira Simoni Umunyasirene, avuye kurima, bamuremeka umusaraba ngo niyakire Yezu.» (Luka 23,26).

«Nihaba hari kunkurikira niyihebe ntiyibabare, maze yiremeke umusaraba wa misi yose ankurikire. Uwuzobabara kwikiriza igara, uwo araritaye, na we uwuzoriheba ari jewe arihebeye, uwo ararikijije.
Uwutsindiye intara yose iyo iva ikagera ata muntu akirimwo canke yapfuye, uwo yungutse iki? Uwuzoterwa isoni nanje, akaziterwa n’ivyo mvuze, Umwana w’umuntu azomutera isoni umusi yamusanze aho anezerewe be na Se n’Abamarayika beranda.» (Luka 9,23-27).

Dusabe:

Mukama turakuzamvye, uturonse umutima w’ukwakira ibitugora, ntituguteko umwikomo, dukurikire inzira Umwana wawe yatweretse.

Icibukiro kigira gatandatu: Veronika ahanagura Yezu mu maso.

«Nta bwiza, nta mukayangano twamubonyeko, nta kantu k’agashikamuntu afise. Bose baramugaya, ni igitorwa mu bantu, magorwa, sêminiho, yari ameze nka bamwe abantu baraba bakanyinyirwa, baramunena, nta wamuraba.» (Izaya 53,2-3).

«Nimuze batoni ba Data, muronke ubwami yabateguriye isi itararemwa. Nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye murandaba, ndi mw’ibohero murandamutsa. Ni ukuri ndabibabariye, ico cose mwagiriye umw’umwe wo mu bo tuvukana, aboro, ni je mwakigiriye.» (Matayo 25,34.36.40).

Dusabe:

Mukama Yezu, Wewe watwigishije kuba abanyakigongwe, niwame uvyara mu mitima yacu imbabazi, udufashe dushobore kuruhurira abarushe twongere dufashe abagowe.

Icibukiro kigira indwi: Yezu agwa hasi ubugira kabiri.

«Dawe, nta kikunanira, nkiza iyo kalisi, ariko ntibibe nk’uko jewe nshaka, nibibe nk’uko Wewe ubigomba.» (Mariko 14,36).

Dusabe:

Mukama, amagorwa yo kw’isi hari aho adutungura umutima tugashaka kwihebura. Turagusavye rero Umwana wawe yaguye avyuka, aturemeshereze umutima, twame twizigiye gukira.

Icibukiro kigira umunani: Yezu ahoza abagore bamuririra.

«Yari akurikiwe n’akabi k’ishengero be n’abagore bagenda barikubita ku gikiriza bamuririra. Yezu arakebuka ababwira ati: “Bakobwa b’i Yeruzalemu, ntimundirire, nimwiririre mwebwe nyene n’abana banyu. Kuko hashize imisi bazovuga bati: ‘Hahiriwe intavyara, inda zitavyaye n’amabere atonswe.’ Buno bazoja mu vyo kubwira imisozi bati: ‘Tugweko.’ Imirambi na yo bati: ‘Duhishe.’ Kuko nibaba bagiriye gutyo igiti kibisi, mbe icumye co bizokigendera gute?» (Luka 23,27-32).

«Yeruzalemu, Yeruzalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abo warungikiwe. Aho nageragereje kwegeranya abana bawe kurya inkoko yegeraniriza uduswi twayo mu mubi, ntubishake. Noneho inzu yawe izocika umusaka.» (Matayo 23,37-38).

Dusabe:

Mana nyenikigongwe, wama ugirira imbabazi ugakebura abacumuye, duhe twame tugaya ibibi dukora.

Icibukiro kigira icenda: Yezu agwa hasi ubugira gatatu.

«Ikangure kandi musabe, ntimutsindwe n’inyosha mbi. Kuko umutima uri ingoga, mugabo umubiri wo nta magara.» (Mariko 14,38).

Dusabe:

Mana Ndavyi yacu, raba ingene ibibi vyacu bituremereye, utugirire ubuntu bwawe uduhe ingoga dushobore kugukorera n’umutima uremurutswe.

Icibukiro kigira icumi: Yezu bamwambura ivyambarwa vyiwe.

«Abasirikare bamaze kumubamba, bafata imyambaro yiwe bayicamwo imyanya ine, umwe w’umw’umwe muri bo. Bafata n’ikanzu yiwe, ariko iyo kanzu ntiyagira umubariro, yari yajishwe urunani kuva hejuru gushika hasi. Bavugana rero bati: “Ntituyitabure, nimuze dutere ubupfindo uwuyironka.” Kwari ukugira ngo iri jambo ry’inyandiko ritahe ngo: “Baragabanganye impuzu zanje, nayo ikanzu yanje bayiterako ubupfindo.” Ng’ivyo ivyo abasirikare bagize.» (Yohani 19,23-24).

«Usangwa mwamwigishijwe mu nsiguro no mu nyigisho ziroranye n’ukuri muri Yezu, ari ko kwa gucuka ku migenzo yanyu ya mbere, kandi mukikurako rwa runturuntu rwa kera rwanyu, mukisagira wa muntu mushasha, yaremwe ku bugingo bw’Imana, mu butungane no mu bweranda bw’ukuri…» (Abanyefezi 4,21-24).

Dusabe:

Mukama, hari aho mu kurondera ibidutunga twibagira ko waturemeye iteka ry’ukuba abana bawe; turagusavye, Kristu yemeye akamburwa vyose adukize umunoho w’ivy’isi twame twitegurira ivyiza vy’ubuzima bushasha.

Icibukiro kigira icumi na rimwe: Yezu abambwa.

«Bamuha isiki ku muhingamo, ariko Yezu aranka kuyinywa. Baraheza baramubamba. Aho bamubamba hari kw’isaha y’icenda. Urwandiko rwerekana ico azize rwanditswe ngo: “Umwami w’Abayuda.” Bamubambana n’ibisuma bibiri, kimwe iburyo, ikindi ibubamfu. Abahita baramutuka.» (Mariko 15,23…29).

«Ubu iyi si niho igenyurirwa urubanza, ubu niho Umwami w’iyi si aza gutabwa hanze. Nanje ninamara kumanikwa, abantu bose nzobiyegereza.» (Yohani 12,31-32).

Dusabe:

Mana Rugiravyose, Nyenikigongwe, Wewe wadusanuje ukubabara kweranda n’urupfu vya Kristu wawe, zigama muri twebwe ico kigongwe cawe cadukuzemwo, maze twifatanye n’iri banga, tukuyoboke mu bugingo bwacu bwose.

Icibukiro kigira icumi na kabiri: Yezu apfa ku musaraba.

Umusaraba

«Dawe, barekurire ntibazi ico bakora.» (Luka 23,34).

«Kimwe muri nya bisuma vyari bibambwe giti: “Mukama, uranyibuka niwashika mu bwami bwawe.” Yezu aramwishura ati: “Ndakubariye ivy’ukuri, uyu musi, uraba kumwe nanje mw’ijuru.» (Luka 23,42-43).

«Iruhande y’umusaraba hari hahagaze Nyina wiwe. Yezu ngo abone nyina wiwe iruhande yiwe na ho wa mwigishwa yakunda, abarira nyina wiwe rero ati: “Wa mukenyezi we, ng’uwu umwana wawe”, abwira wa mwigishwa na we ati: “Ng’uwo nyoko wawe.» (Yohani 19,25-27).

«Ndanyotewe.» (Yohani 19,28).

«Mana yanje, Mana yanje, wampebeshejwe n’iki?» (Matayo 27,46).

«Vyose birarangiye.» (Yohani 19,30).

«Dawe, ndaguhereje umutima wanje. Avuze atyo, aracikana.» (Luka 23,46).

Dusabe:

Ewe Yezu Kristu, Mwana w’Imana nzima, ku muhingamo waramanitswe ku musaraba kandi washeshe amaraso yawe meranda kugira ngo turokoke; turagusavye twaga hasi, nihagera uduhamagare tuze tugushikire iyo uri mu kanyamuneza.

Icibukiro kigira icumi na gatatu: Yezu bamubambura.

«Kuko cari igihe c’ukwitegura, kuko Isabato wari umusi mukuru uhambaye, Abayuda rero babwira Pilato ngo bavune amaguru y’abari babambwe baheze babakureho boye kurekera imivyimba ku musaraba ku musi w’isabato. Abasirikare rero baraza bavuna amaguru y’uwa mbere n’ay’uwa kabiri, muri bamwe babambwe hamwe na Yezu. Bashikiriye Yezu basanga yamaze gucikana, ntibamuvuna amaguru, ariko umwe wo muri nya basirikare amusogota icumu mu rubavu, haca hisuka amazi n’amaraso. Ivyo biheze Yozefu w’i Arimateya asaba Pilato kubambura ikiziga ca Yezu.» (Yohani 19,31…39).

«Nyina wiwe na we agumiza ku mushaha ayo majambo yose.» (Luka 2,51).

Dusabe:

Mukama Yezu Kristu, kuri uyu musi twibuka ko inkota yasogose umushaha wa Bikira Mariya, Umuvyeyi wawe, tuguhereje ibisabisho vyacu kugira ngo adusabire bwa kivyeyi hamwe n’aberanda bari kumwe munsi y’umusaraba, dushobore kugukurikira tudatinya.

Icibukiro kigira icumi na kane: Yezu ahambwa.

«Nikodemu na we araza, azana ikivange c’imira na alowe c’ingero nk’ijana. Bafata umubiri wa Yezu, bawuzingira mu mutamana hamwe n’ibimoga neza, nk’uko Abayuda babigenza mu guhamba.

Aho bari bahamvye Yezu, hari umurima; muri uwo murima hakaba icobo gishasha ata muntu n’umwe yari bwahambwemwo. Kuko wari umwiteguro w’Abayuda kandi icoba cari hafi, haba ari ho bahamba Yezu.» (Yohani 19,39…42).

«Ni ukuri ni ukuri, ndabibabwiye, urutete rw’ingano rutaguye mw’ivu ngo rupfe, ruguma ari rwa rundi, naho iyo rupfuye, rwama vyinshi.» (Yohani 12,24).

Dusabe:

Mukama, Wewe watsinze urupfu, turagusavye, inganji yawe idufashe gushira ubwoba bw’urupfu n’ibindi dutinya, twame tugendera ukwizigira kuzohorana nawe, Wewe uri Imana hamwe na Data na Mutima Mweranda.

Icibukira kigira icumi na gatanu: Yezu yazutse, avyagiye mw’ijuru.

«Ndazi ko murondera Yezu yahambwe. Ntari aha, yarazutse nk’uko yari yabivuze. Nimuze murabe ikibanza yarimwo: bitayeko nimubandanye kubwira abigishwa biwe ko yazutse mu bapfuye.» (Matayo 28,5-7).

«Nimwaba mwazuranywe na Kristu, nimurondere ivy’ijuru, aho Kristu avyagiye iburyo bw’Imana. Nimwamize agatima ku vy’ijuru, mureke kwumira ku vy’isi, kuko mwapfuye kandi ubuzima bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristu mu Mana.» (Abanyakolosi 3,1-3).

Dusabe:

Mukama, turakuzamvye, udushimire ukwihana kwacu, maze udushikirize inema yawe, kugira ngo twinovore akanovera k’izuka ryawe, niho tuzokwamana na Wewe muri vyose. Amen.

INSIGURO Y’IBIMENYETSO BIMWE BIMWE

[1] Muri Bibiliya si uko twabibonye ! Hari ibiri muri Izaya 52,14…n’ibindi tutabona neza.

Uburyo bw’ukugira inzira y’umusaraba hari abantu benshi

IJAMBO RY’INTANGO.

Yezu Kristu, Mucunguzi wanje, waragiye mu nzira y’umusaraba, ngo uncungure kuko wankunze cane. Nanje ubu ngomba kwibuka ya magorwa wabonye ku bw’ibicumuro vyanje; bino bicumuro ndabigaye kuko vyakubabaje, ndashaka kugukunda n’umutima wanje wose imisi yose.
Mu kugira iyi nzira y’umusaraba, nizigiye kuronka ikigongwe c’Imana abayigira neza baronka, maze n’imitima icishura ibonereho gushikira ubukiriro. Ndiko ndagusabisha ukubabara kwawe, ngo untabare nshobore kugumya inzira irora mw’ijuru, mbone n’ubuhirwe bwamaho.

We Mariya, Mawe mwiza,
utwibuts’imisi yose,
amagorwa ya Yezu.

ICIBUKIRO CA MBERE.

V/ Turagusenga, Yezu, turakuninahaza.
R/ Kuko waducunguye mu kubabara no mu gupfa ku musaraba wawe mweranda.

Yezu acirwa urubanza ngo apfe.

Yezu bamaze kumukubita, bamwambitse n’amahwa ku mutwe, Pilato atamubonyeko n’igicumuro, apfa kumuhereza abicanyi ngo bamubambe ku musaraba.

Yezu waciriwe urubanza rutari rwo, ata co wacumuye, wababaye ku bwiwanje, ari je nari nkwiye gupfa, jewe nacumuye. None subira ungirire ikigongwe, umusi nzopfa mbone urubanza runkiza, noye gutabwa mu muriro udahera.

V/ Tugirire ikigongwe Mukama.
R/ Tugire ikigongwe.
V/ N’imitima y’abakwemeye ihorane amahoro ku kigongwe c’Imana.
R/ Amen.

Hamwe babamba Umukama,
ku giti c’umusaraba, Mariya akamusanga.

ICIBUKIRO KIGIRA KABIRI.

V/ Turagusenga … …

Yezu yikorera umusaraba.

Yezu yarashimye gupfa arikorera umusaraba aja mu nzira y’amagorwa, ngo atwereke natwe ingene tworinda amagorwa tumwigana.

Yezu, mpa umutima mbashe kukugendanira neza, ndinde ibingora vyose nkwigane, nishure ibicumuro vyanje.

Akabona Umwana wiwe,
mu magorwa, mu marushwa,
ntagire n’umuhoza. 

ICIBUKIRO KIGIRA GATATU.

V/ Turagusenga … …

Yezu agwa hasi.

Yezu yari yananiwe; ya maraso yava mu nguma ziwe yari yamwishe, akaremerwa n’umusaraba, agahava agwa hasi.

Mucunguzi wanje, ibicumuro vyanje vyinshi bigoye ni vyo vyakuremereye bikwica. Ubu yamara numva binteye ishavu ngomba kubiheba; untabare rero nshobore kuvyanka n’ukuvyishura.

V/ Tugirire … …

Umutima ukababara,
ugashaka kumwankira,
ntakibasha kurira.

ICIBUKIRO KIGIRA KANE.

V/ Turagusenga… …

Yezu na Nyina bahwanira mu nzira.

Mariya yumyise ko Yezu yafashwe, ababaye, akamukurikira, akamuhamvya mu nzira. Yezu na Mariya baboneraho amagorwa menshi, Yezu agorwa kuko abona Nyina wiwe ababaye, Mariya na we agorwa kuko abona Umwana wiwe ari mu minwe y’abamwica.

Yezu Mukama wanje, umpe umutima wo kukuyobokera turi kumwe na Nyoko wawe mbashe kumukunda neza. Bikira Mariya, untunge neza ngumye umutima, nkurikire Yezu nk’uko wamukurikiye nawe.

V/ Tugirire… …

Hari uworeka kuganya,
araba Nyina wa Yezu,
ingene amuririra.

ICIBUKIRO KIGIRA GATANU.

V/ Turagusenga … …

Bafata Umunyasireni yitwa Simoni ngo yakire Yezu umusaraba. 

Abayuda batinye ko Yezu yopfira mu nzira, bafata umuntu yitwa Simoni, Umunyasireni, bamuremeka umusaraba ngo niyakire Yezu.

Yezu wavuze uti: «Uwunkunda n’angendanire», na Wewe, Mwami wanje, washimye kurinda ibigoye, unsigariza bikeyi; n’umpe rero umutima sinanke ivyo wansigarije, ndinde amagorwa, ndinde n’urupfu ku bwawe.

V/ Tugirire … …

Aya magorwa ni twebwe,
twayamuganyishije,
n’ibicumuro vyacu.

ICIBUKIRO KIGIRA GATANDATU.

V/ Turagusenga … …

Veronika ahanagura Yezu mu maso.

Veronika mweranda abonye Yezu, amaso yiwe ariko amate n’amaraso, bimutera ikigongwe, yakira ikiremo, amuhanagura mu maso. Yezu akamushimira yishushanya kuri nya kiremo.

Wewe Yezu, niwishushanye mu mutima wanje, ico ushima mbe ari co nshima, ico wanka mbe ari co nanka; umpe umutima ushize ubwoba, ngume mu mabwirizwa yawe.

V/ Tugirire … …

Twari twaragize nabi,
twari twaratutse Imana,
ntitwari kurokoka.

ICIBUKIRO KIGIRA INDWI.

V/ Turagusenga … …

Yezu agwa hasi ubugira kabiri.

Yezu yari yarushe cane, umusaraba ukamuremera, ya mahwa yo ku mutwe akamwica, ata magara akigira agasubira kugwa.

Yezu, si umusaraba wikoreye ukwica, ni jewe nkwicisha ibicumuro nama nkora simpahe; none Mwami wanje, sinkibisubira, umvyure noye gukukumba hasi.

V/ Tugirire … …

Nawe Yezu akaniha,
agapfa ku musaraba,
agomba kudukiza.

ICIBUKIRO KIGIRA UMUNANI.

V/ Turagusenga … …

Yezu ahoza abagore bamuririra.

Abagore bamwe babonye Yezu ingene ababara, avirirana mu nzira yose, bikabatera ikigongwe bakarira: Yezu rero akababarira ati: «Mwa bagore, reke kundirira, nimwiririre mwebwe nyene n’abana banyu.»

Yezu, ntabara nitegereze ububegito bw’umutima wanje, nahora nikunda singukunde, ngashima ikikubaboza; hindura rero uno mutima mubi, noye kukuririra gusa, cane cane mpebe ibicumuro vyakwishe.

V/ Tugirire … …

Wewe Mariya mukundwa,
dutabare turirire,
Yezu hamwe na Wewe.

ICIBUKIRO KIGIRA ICENDA.

V/ Turagusenga … …

Yezu agwa hasi ubugira gatatu.

Ba Bayuda bakwega Yezu bakamuhuhura, bakamukubita bakamuhutagiza, n’Umukama agasubira agasubira kugwa hasi.

Yezu abo babisha baguhuhura ni intumwa zanje. Wewe urababara nanje ndondera ikindyohera; Wewe urapfa nanje ntwenga. Ntugapfe uri umwe mwami wanje, n’umpe umutima w’ukurinda nkwigana mu kwakiriza yompi ishaka ry’Imana.

V/ Tugirire … …

Duhe umutima wagutse,
natwe dukunde Umukama,
tumubere abatoni.

ICIBUKIRO KIGIRA ICUMI.

V/ Turagusenga … …

Yezu bamwambura ivyambarwa vyiwe.

Yezu ashitse ku gasozi k’i Kalvariyo, abasirikare bamwambura ivyambarwa vyiwe, batoneka inguma ziwe zose, Yezu akababara cane.

Yezu, ivyo vyose wabibabaye ku bwanje, wishura ibiterasoni nkunda gukora; mfasha rero ndabihebe, mbe mweranda nkore imisi yose ibikunezereza.

V/ Tugirire … …

Tumenye ugupfa kwa Yezu,
twibuke n’umusaraba,
aho yadupfiriye.

ICIBUKIRO KIGIRA ICUMI NA RIMWE.

V/ Turagusenga… …

Yezu abambwa.

Yezu bahejeje kumwambura, ariryamika We nyene ku musaraba, atega amaboko, abasirikare rero bakamubamba banega mu biganza no mu birenge vyiwe imambo z’ivyuma, amaraso agataruka n’imitsi igacika.

Yewe Yezu, narakwishe nabi ! Niwibuke, Mukama mwiza, amagorwa wabonye, niwibuke n’inguma zawe; wagomvye gukiza bose, ntihagire uwusigara n’umwe; Yezu girira ikigongwe kino gihugu, gikize bagukunde, bemere ijambo ryawe bose, amaraso yawe ntapfe ubusa.

V/ Tugirire … …

Imisi yose dufashe,
tube turinda amagorwa,
twishura ico twakoze.

ICIBUKIRO KIGIRA ICUMI NA KABIRI.

V/ Turagusenga … …

Yezu apfa ku musaraba.

Yezu amara isaha zitatu abambwe ku musaraba, atagira aho aruhukira, akababara cane. Ariko aracikana, ashira ijwi hejuru ati: «Igikorwa canje kiraheze, Dawe ndaguhaye umutima wanje», akajondamika umutwe acikana.

Yezu wanje, ndiko ndahanga umusaraba wapfiriyeko. Uwakwishe ni jewe, yamara waransabiye ikigongwe uti: «Dawe, ibagira, ntibazi ico bakora.» Ni ko Yezu, sinari ndabizi, yamara noneho ndahaye ndamenya ingene wankunze; ibagira rero ibicumuro vyanje, untabare ndabihebe, rya banga wampaye nshobore kuripfana.

V/ Tugirire ikigongwe… …

Nawe Yezu ku rubanza,
wumve neza Nyoko wawe,
adukize umuriro.

ICIBUKIRO KIGIRA ICUMI NA GATATU

V/ Turagusenga … …

Yezu bamubambura

Abagendanyi ba Yezu babiri babambuye ikiziga ca Yezu, bagihereza Nyina wiwe. Mariya yakiriye Umwana wiwe, abona ibitoboro mu biganza no mu birenge, n’inguma zikwiye umubiri wose, umutima wiwe ushaka kumwankira.

Mariya Mawe, narakubabaje nkwicira Umwana wawe. Ngirira ikigongwe, Mawe, nigaye, sinsubire kwibagira amagorwa naguteye, yamara nkore ibikorwa vy’umwana mwiza agomba kunezereza umuvyeyi wiwe.

V/ Tugirire… …

Uhere umutima wacu,
ubuhirwe budashira,
kw’izina rya Mariya.

ICIBUKIRO KIGIRA ICUMI NA KANE.

V/ Turagusenga… …

Yezu ahambwa.

Ba bagendanyi bahambiriye ikiziga mu mpuzu yera cane, baragihamba mu ruhafu rushasha bimvye mu kibuye, n’umutima wa Yezu uja guhoza imitima y’abari bapfuye neza.

Yezu wanje, waragomvye guhambwa. Hamba mu ruhafu rwawe ingeso mbi zanje, umpindurire umushaha mbe mweranda, nitwararike kurangura ibigushimisha. N’ubu aho ndi imbere yawe, Mukama, ndahakanye Shetani, n’ibikorwa vyayo n’inyosha mbi zayo.

V/ Tugirire… …

We Mariya, Mawe mwiza,
utwibuts’imisi yose,
amagorwa ya Yezu.

GUSOZERA.

V/ Turagusenga, Yezu, turakuninahaza.
R/ Kuko waducunguye mu kubabara no mu gupfa ku musaraba wawe mweranda.
V/Dusabire, Mubikira wabonye amagorwa yose!
R/ Tuberwe guhabwa ivyo Yezu Kristu yaturaganiye.
V/ Dusabire Umupapa wacu.
R/ Imana n’imutunge neza, n’imukomeze cane, n’aho akiri hasi n’imunezereze, n’imutabare ntagwe mu minwe y’abicanyi babi.
V/ Dusabire n’abakristu bose bapfuye.
R/ Mukama, gira ubahe uburuhukiro buhoraho, n’umuco udahera ubanezereze imyaka.

Dusabe :

Umusaraba

Yezu, Wewe washimye gupfa ku musaraba ngo unkize, uri  mwiza rwose. Amagorwa n’urupfu wabonye ni vyo vyishuye ibicumuro vya bose, bikiza imitima yacu; ni co gituma ngushimira.
Ibicumuro nakoze vyari vyanteye ubwoba, none ko wabinkijije, nkiza na bwa bwoba, nzi yuko amaraso yawe atazopfa ubusa, nkwizigiye.
Ntabara rero, Mukama, ico mbuze ni umutima, uwumpe nshobore kugukunda, ntihagire n’ikintesha kugukorera imisi yose.
Ubwo bukomezi uhejeje kumpa, nkugendanira muri iyi nzira y’umusaraba, nibundonkere umutima mweranda mbuze, vyongeye n’imitima yo mw’ipurgatori ibonereho, iruhuke, ishike iwawe n’ingoga, twe na yo tugende kugukengurukira imyaka yose. Amen.

%d blogueurs aiment cette page :